Στο πλαίσιο εγκαθίδρυσης και λειτουργίας Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) στην Κύπρο μέσω του οποίου εξετάζεται και πιστοποιείται η ικανότητα ενός ατόμου σε συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), ξεκίνησε την πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων και στην Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Βιομηχανία.

Συγκεκριμένα, το ξενοδοχείο Napa Plaza και η εταιρεία Top Kinisis Travel αλλά και Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι όπως ο Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχιμπάρμεν, έχουν ήδη ξεκινήσει την εξέταση και πιστοποίηση σημαντικού αριθμού επαγγελματιών του τομέα.

Η εξέταση των ενδιαφερομένων γίνεται στα εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ Εξεταστικά Κέντρα με παρακολούθηση της εκτέλεσης της εργασίας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή σε συνθήκες προσομοίωσης από διμελή εξεταστική επιτροπή. Οι υποψήφιοι μπορούν να αποταθούν για εξέταση και απόκτηση Επαγγελματικού Προσόντος ανεξάρτητα του πως απέκτησαν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. Πιστοποιητικό Επαγγελματικού Προσόντος απονέμεται σε άτομα που έχουν εξεταστεί με επιτυχία σε όλους τους απαιτούμενους Τομείς Εργασίας, ενώ σε περίπτωση που οι υποψήφιοι επιτύχουν σε λιγότερους τομείς εργασίας τότε εκδίδεται Βεβαίωση Επιτυχίας.

Στο ΣΕΠ μπορούν να συμμετάσχουν πολίτες που διαμένουν νόμιμα ή/και εργάζονται νόμιμα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία ή/και κύπριοι πολίτες που εργάζονται σε κυπριακές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Η συμμετοχή στη διαδικασία εξέτασης και πιστοποίησης για απόκτηση Επαγγελματικού Προσόντος, στο πλαίσιο εφαρμογής του Έργου, είναι ΔΩΡΕΑΝ. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ και από την ΑνΑΔ ως εθνική συμμετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Χρίστο Τζάμα στο τηλέφωνο 22390219, (ηλεκτρονική διεύθυνση c.djamas@hrdauth.org.cy) ή στην κα Ξένια Σπύρου στο τηλέφωνο 22390295 (ηλεκτρονική διεύθυνση x.spyrou@hrdauth.org.cy), καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα http://www.anad.org.cy της ΑνΑΔ.