Στα πλαίσια των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για σύναψη περιεκτικής εμπορικής συμφωνίας (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει έρευνα ανάμεσα στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της ΕΕ με στόχο τον εντοπισμό των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται κατά την προσπάθεια εξαγωγής προϊόντων και υπηρεσιών στις ΗΠΑ.

Οι πληροφορίες που θα συλλέγουν θα βοηθήσουν τους διαπραγματευτές της ΕΕ να εστιάσουν στην επίλυση των προβλημάτων αυτών, ώστε η τελική συμφωνία TTIP να προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες στις ΜΜΕ της ΕΕ για ανάπτυξη των εμπορικών τους σχέσεων με τις ΗΠΑ.

Πρόσβαση στην έρευνα προσφέρεται από τον πιο κάτω σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TTIPSME&lang=en

Η έρευνα είναι στην αγγλική γλώσσα και θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Ιουλίου 2014.