Νέες ευκαιρίες προσφέρει η ΑνΑΔ για συμμετοχή 18.000 εργοδοτουμένων σε προγράμματα κατάρτισης μέσα στο Α’ Εξάμηνο του 2014, με υπολογιζόμενη δαπάνη €6,2 εκ.
Τον Δεκέμβριο 2013 η ΑνΑΔ έχει εγκρίνει τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από ιδρύματα/οργανισμούς κατάρτισης μέσα στο Α’ Εξάμηνο 2014.

Τα προγράμματα καλύπτουν θέματα προτεραιότητας, που καθορίζονται από την ΑνΑΔ μετά από επαφές με τους ενδιαφερόμενους φορείς και στοχεύουν, από τη μια, στην κατάρτιση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και, από την άλλη, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Τα θέματα καλύπτουν όλους τους τομείς της οικονομίας και όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων. Μεταξύ άλλων, καλύπτονται σε θέματα όπως: αποτελεσματική διαχείριση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, νέες τεχνολογίες, πράσινες δεξιότητες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και υγεία και εξειδικευμένες δεξιότητες στα διάφορα επαγγέλματα.

Στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης που βιώνει σήμερα η Κύπρος, τα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα που υλοποιούνται με την έγκριση και επιχορήγηση της ΑνΑΔ συμβάλλουν στη διατήρηση εργαζομένων σε θέσεις εργασίας και στην παραγωγική αξιοποίησή τους για βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν ανήκουν στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:

(i) Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης – Συνήθη

Τα προγράμματα εφαρμόζονται από ιδρύματα/ οργανισμούς κατάρτισης και επιχορηγούνται από την ΑνΑΔ, στο πλαίσιο της πολιτικής της για παροχή κινήτρων σε εργοδότες με σκοπό τη συνεχή – δια βίου – κατάρτιση των εργοδοτουμένων τους σε τομείς προτεραιότητας για κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων/ οργανισμών τους.

Εγκρίθηκαν 611 προγράμματα για συμμετοχή 15.200 ατόμων με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη €4,5 εκ.

(ii) Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας

Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης των επιχειρήσεων/ οργανισμών και των εργοδοτουμένων τους, κυρίως σε διευθυντικό και σε επιστημονικό προσωπικό, σε εξειδικευμένα ή καινοτόμα θέματα που αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για την οικονομία του τόπου, αξιοποιούν εκπαιδευτές με διεθνή πείρα και περιλαμβάνουν τόσο ιδρυματικό όσο και ενδοεπιχειρησιακό μέρος.

Εγκρίθηκαν 30 προγράμματα για συμμετοχή 800 ατόμων με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη €1,4 εκ.

(iii) Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών

Στόχος είναι η παροχή κινήτρων σε Σωματεία και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για να συμμετέχουν με στελέχη τους σε προγράμματα κατάρτισης που οργανώνονται από Κέντρα Συνδικαλιστικής Κατάρτισης, σε θέματα που σχετίζονται με τη συνδικαλιστική τους ιδιότητα.

Εγκρίθηκαν 71 προγράμματα για συμμετοχή 2.000 ατόμων με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη €0,3 εκ.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy, στην οποία αναφέρονται και τα στοιχεία για επικοινωνία με το κάθε ίδρυμα/ οργανισμό κατάρτισης.