Η ΑνΑΔ ανακοίνωσε νέο Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς

Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους πτυχιούχους για βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς να αξιοποιήσουν προσοντούχο δυναμικό.

Οι πτυχιούχοι θα τοποθετούνται σε επιχειρήσεις/οργανισμούς, με στόχο την απόκτηση εργασιακής πείρας για περίοδο 6 μηνών (26 εβδομάδων) σε θέσεις σύμφωνα με την ειδικότητα/ πτυχίο του κάθε ανέργου.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης θα καταβάλλεται στους πτυχιούχους από την ΑνΑΔ επίδομα κατάρτισης ύψους €125 την εβδομάδα. Πρόσθετα θα καταβάλλονται εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Η τοποθέτηση δεν αποτελεί εργοδότηση του πτυχιούχου από την επιχείρηση/οργανισμό και δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την επιχείρηση/ οργανισμό.

Συμμετέχουσες επιχειρήσεις/οργανισμοί:
Στο Σχέδιο μπορούν να συμμετέχουν Επιχειρήσεις και Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Υπηρεσίες/Οργανισμοί του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, περιλαμβανομένων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασίες του Σχεδίου:
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για συμμετοχή στο Σχέδιο των επιχειρήσεων/οργανισμών φαίνονται στο έγγραφο «Βασικές Πληροφορίες» στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στη διεύθυνση: www.anad.org.cy.

Υποβολή Αιτήσεων για Συμμετοχή στο Σχέδιο:
Οι Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ www.anad.org.cy . Προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/οργανισμοί μπορούν να προμηθευτούν Αιτήσεις συμμετοχής από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy ή από τα γραφεία της ΑνΑΔ, ή από τα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ).

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014.

Οι ηλεκτρονικές Αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ μέχρι τα μεσάνυκτα της Δευτέρας 14 Απριλίου 2014. Οι έντυπες Αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της ΑνΑΔ ή στα επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας της ΔΥΑ από τις 7:30 μέχρι τις 15:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες, ή με απευθείας κατάθεσή τους στο γραμματοκιβώτιο της ΑνΑΔ ή ταχυδρομικά (με δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες) στην διεύθυνση Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, ή μέσω τηλεομοιότυπου στους αριθμούς 22428332, 22428315, 22390368, 22428522 μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 14 Απριλίου 2014. Αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά θα πρέπει να φέρουν ταχυδρομική σφραγίδα αποστολής το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 14 Απριλίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/οργανισμοί μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της ΑνΑΔ 22515000 ή 22390300.