Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους Αποφοίτους Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Συστήματος Μαθητείας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας για βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς να αξιοποιήσουν κατάλληλο δυναμικό.

Οι άνεργοι θα τοποθετούνται σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς, με στόχο την απόκτηση εργασιακής πείρας για περίοδο 6 μηνών (26 εβδομάδων) σε θέσεις που αφορούν συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης θα καταβάλλεται στους ανέργους από την ΑνΑΔ επίδομα κατάρτισης ύψους €125 την εβδομάδα. Πρόσθετα θα καταβάλλονται εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Η τοποθέτηση δεν αποτελεί εργοδότηση του ανέργου από την επιχείρηση/ οργανισμό και δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την επιχείρηση/ οργανισμό.

Στο Σχέδιο μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι νέοι Απόφοιτοι Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Συστήματος Μαθητείας και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι διετούς διάρκειας, οι οποίοι έχουν γεννηθεί από τις 15 Μαρτίου 1989 και μετά.

Στο Σχέδιο μπορούν να συμμετέχουν Επιχειρήσεις και Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Υπηρεσίες/Οργανισμοί του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, περιλαμβανομένων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για συμμετοχή στο Σχέδιο των άνεργων νέων, καθώς και των επιχειρήσεων/οργανισμών φαίνονται στο έγγραφο «Βασικές Πληροφορίες» στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν Αιτήσεις συμμετοχής από τα γραφεία της ΑνΑΔ, ή από τα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) ή από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy .

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014.

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της ΑνΑΔ ή στα επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας της ΔΥΑ από τις 07:30 μέχρι τις 15:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες, ή με απευθείας κατάθεσή τους στο γραμματοκιβώτιο της ΑνΑΔ ή ταχυδρομικά (με δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες) στην διεύθυνση Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, ή μέσω τηλεομοιότυπου στους αριθμούς 22428332, 22428315, 22390368, 22428522 μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, 14 Μαρτίου 2014. Αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά θα πρέπει να φέρουν ταχυδρομική σφραγίδα αποστολής το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014.

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για θέματα που αφορούν το Σχέδιο, θα πραγματοποιείται μέσα από την ιστοσελίδα www.anad.org.cy.

Η ΑνΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις/βεβαιώσεις, καθώς και να προβεί σε διερεύνηση προς πιστοποίηση κάθε στοιχείου που αναφέρεται στην Αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της ΑνΑΔ 22515000 ή 22390248 ή 22390300.