Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Αναζήτησης Συνεργατών για τις νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων της Δραστηριότητας «Έρευνα προς Όφελος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)» του Προγράμματος «Ικανότητες» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ε.Ε (7ου ΠΠ), οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν τον Ιούλιο 2012.

Στο Σύστημα (www.ncp-sme.net) έχουν ήδη καταχωρηθεί Αναζητήσεις Συνεργατών από οργανισμούς που επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση ερευνητικού έργου στις Προσκλήσεις «Έρευνα για ΜΜΕ» και «Έρευνα για Συνδέσμους ΜΜΕ» και βρίσκονται στη διαδικασία συμπλήρωσης του δικτύου συνεργασίας τους, είτε με εταίρους είτε ακόμη με συντονιστή σε περίπτωση που δεν ενδιαφέρονται να συντονίσουν οι ίδιοι το έργο.
Κυπριακές επιχειρήσεις, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκοί και άλλοι οργανισμοί μπορούν να αξιοποιήσουν το Σύστημα Αναζητήσεων Συνεργατών για να:

(α) καταχωρήσουν τις δικές τους Αναζητήσεις Συνεργατών για να συμπληρώσουν το Δίκτυο Συνεργασίας τους ή
(β) εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή τους σε ερευνητικές προτάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο τέλος της κάθε Αναζήτησης.

Σημειώνεται ότι το Ηλεκτρονικό Σύστημα Αναζήτησης Συνεργατών αναπτύχθηκε από το Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έργου «TransCoSME».  Το Δίκτυο των ΕΣΕ για τις ΜΜΕ έχει αναπτύξει επίσης Ολοκληρωμένες Υποθετικές Προτάσεις για κάθε μία από τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων της Δραστηριότητας «Έρευνα προς Όφελος των ΜΜΕ» καθώς και άλλο υποστηρικτικό υλικό και εργαλεία τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.ncp-sme.net.

Η Δραστηριότητα «Έρευνα προς Όφελος των ΜΜΕ» περιλαμβάνει τρεις Δράσεις και αντίστοιχες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν ταυτόχρονα στα μέσα Ιουλίου 2012 και να έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στα μέσα Νοεμβρίου 2012:

  1. Η Δράση «Έρευνα για ΜΜΕ» παρέχει υποστήριξη σε μικρές ομάδες καινοτόμων ΜΜΕ με σκοπό την επίλυση κοινών ή συμπληρωματικών τεχνολογικών προβλημάτων. Τα έργα πρέπει να αφορούν σε συγκεκριμένες ανάγκες των ΜΜΕ, οι οποίες αναθέτουν σε τρίτους τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες τεχνολογικές γνώσεις. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη ο αναμενόμενος οικονομικός αντίκτυπος στις ΜΜΕ.
  2. Η Δράση «Έρευνα για Συνδέσμους ΜΜΕ» αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνικών λύσεων σε προβλήματα κοινά για μεγάλο αριθμό ΜΜΕ συγκεκριμένου κλάδου ή συμπληρωματικών τμημάτων διαφορετικών κλάδων, μέσω έρευνας που δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τη Δράση «Έρευνα για ΜΜΕ». Τα έργα που χρηματοδοτούνται από τη Δράση μπορούν, για παράδειγμα, να έχουν ως στόχο την ανάπτυξη ή την τήρηση ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών και την τήρηση κανονιστικών απαιτήσεων σε τομείς όπως η υγεία, η ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος. Τα έργα πρέπει να καθοδηγούνται από τους Συνδέσμους των ΜΜΕ, οι οποίοι αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες τεχνολογικές γνώσεις για τα μέλη τους.
  3. Η Δράση που αφορά στα «Έργα Επίδειξης» έχει ως στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της έρευνας και της αγοράς, χρηματοδοτώντας δραστηριότητες επίδειξης, όπως δοκιμές πρωτοτύπων, μελέτες για μεταφορά πειραματικών προϊόντων/διαδικασίων σε βιομηχανική παραγωγή (scale-up studies), επαλήθευση επιδόσεων και παραγωγικότητας νέων διαδικασιών και προϊόντων, επιχειρηματικά σχέδια, έρευνες/ανάλυσεις αγοράς κτλ. Δικαίωμα υποβολής προτάσεων θα έχουν ΜΜΕ, οι οποίες συμμετείχαν επιτυχώς σε Έργα της Δραστηριότητας «Έρευνα προς Όφελος ΜΜΕ» του 7ου ΠΠ.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τις ΜΜΕ, κ. Χριστάκη Θεοχάρους  (τηλ: 22205029, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ctheocharous@research.org.cy).