Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της προς τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τους ανέργους, προχώρησε σε αναθεώρηση των πιο κάτω Σχεδίων:

(α) Σχέδιο Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (De Minimis).

(β) Σχέδιο Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό (De Minimis).

(γ) Σχέδιο Στελέχωση Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (De Minimis).

Πρόσθετα, η ΑνΑΔ διαμόρφωσε νέα Θεματολόγια για τα 2 πρώτα Σχέδια που αναφέρονται πιο πάνω, για την περίοδο 2015 – 2016.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα αναθεωρημένα Σχέδια και τα νέα Θεματολόγια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ πατώντας πάνω στα πιο πάνω Σχέδια.