Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ως ο Eθνικός φορέας Τυποποίησης στην Κύπρο, ενημερώνει πως το διεθνές πρότυπο ISO 9001 “Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – Απαιτήσεις”, βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO).

Σημειώνεται πως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (CEN) μέσα στα πλαίσια συνεργασίας με τον ISO προχώρησε σε παράλληλη δημόσια διαβούλευση του εν λόγω προτύπου. Ο CYS ως ισότιμο μέλος των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης έχει θέσει όπως πάντοτε το προσχέδιου του Ευρωπαϊκού προτύπου prENISO 9001:2015 σε δημόσια διαβούλευση. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής σχολίων είναι η 22η Σεπτεμβρίου 2014.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να προμηθευτούν το προσχέδιο και το έντυπο υποβολής σχολίων μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Πληροφόρησης του CYS (τηλ. 22411413/414, cystandards@cys.org.cy).