Η Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Α. Η ηλεκτρονική υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα μέσω του συστήματος TAXISnet για την περίοδο του Φεβρουαρίου 2014, μπορεί να γίνει μέχρι και τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014, λόγω του ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής, 15 Μαρτίου 2014, δεν είναι εργάσιμη μέρα.

Β. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν υποβληθεί έγκαιρα, τότε θα επιβληθεί χρηματική επιβάρυνση που ανέρχεται σε €50.

Γ. Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22446191 και 22446189.