Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως αρμόδια αρχή της Κύπρου για εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών αρ. 1907/2006 (REACH) και 1272/2008 (CLP), σε ανακοίνωσή του ενημερώνει τους Κύπριους επιχειρηματίες ότι στην τελευταία Συνεδρία της Επιτροπής Κρατών Μελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) λήφθηκαν Αποφάσεις που μπορεί να τους επηρεάζουν.

Ειδικότερα, οι δεκαπέντε χημικές ουσίες που φαίνονται στον Πίνακα έχουν χαρακτηριστεί ως Ουσίες που προκαλούν Πολύ Μεγάλη Ανησυχία (SVHC) και έχουν προταθεί για συμπερίληψη στον Κατάλογο Αδειοδότησης χημικών ουσιών.

Ο κατάλογος αδειοδότησης χημικών ουσιών, μέχρι στιγμής περιλαμβάνει 31 χημικές ουσίες και βρίσκεται στην ιστοσελίδα.

Οι ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αδειοδότησης δεν μπορούν να διατεθούν στην αγορά ή να χρησιμοποιηθούν μετά από μια δεδομένη ημερομηνία, εκτός αν χορηγηθεί αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη χρήση τους, ή αν η χρήση εξαιρείται από αδειοδότηση. Οι παρασκευαστές, οι εισαγωγείς ή οι μεταγενέστεροι χρήστες μιας ουσίας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο αδειοδότησης μπορούν να υποβάλουν αίτηση αδειοδότησης. 

Με βάση τις πιο πάνω πληροφορίες οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν ή εισάγουν τις εν λόγω ουσίες, ή τα αντικείμενα που περιέχουν τις ουσίες αυτές, οφείλουν να ελέγξουν για πιθανές υποχρεώσεις / επιπτώσεις στην επιχείρηση τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κανονισμούς REACH και CLP παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.