Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως αρμόδια αρχή της Κύπρου για εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών αρ. 1907/2006 (REACH) και 1272/2008 (CLP), σε ανακοίνωσή του πληροφορεί τους Κύπριους επιχειρηματίες ότι στην τελευταία Συνεδρία της Επιτροπής Κρατών Μελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) λήφθηκαν Αποφάσεις που μπορεί να τους επηρεάζουν.

Ειδικότερα, οι δύο χημικές ουσίες που φαίνονται στον Πίνακα χαρακτηρίστηκαν ως Ουσίες Πολύ Μεγάλης Ανησυχίας (SVHC) και προστέθηκαν στον Κατάλογο των υποψηφίων προς Αδειοδότηση χημικών ουσιών.

Ο κατάλογος των υποψηφίων προς αδειοδότηση χημικών ουσιών, μέχρι στιγμής περιλαμβάνει 163 χημικές ουσίες και βρίσκεται στην ιστοσελίδα.

Με βάση τις πιο πάνω πληροφορίες οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν ή εισάγουν τις εν λόγω ουσίες, ή τα αντικείμενα που περιέχουν τις ουσίες αυτές, οφείλουν να ελέγξουν για πιθανές υποχρεώσεις / επιπτώσεις στην επιχείρηση τους, οι οποίες περιγράφονται στην ιστοσελίδα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κανονισμούς REACH και CLP παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.