Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοίνωσε ότι από τις 2 Απριλίου 2014:

– Οι εγγραφές ιδιωτικών εταιρειών με μετοχικό κεφάλαιο θα καταχωρούνται μόνον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος www.mcit.gov.cy/drcor.

– Οι πληρωμές του ετήσιου τέλους των τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350) για τα έτη 2011 και 2014 θα γίνονται μόνον από την ιστοσελίδα του Τμήματος www.mcit.gov.cy/drcor και από την JCCsmart.