Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η επάνοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας στις αγορές κεφαλαίων πριν από τη λήξη του Μνημονίου με την Τρόικα, δηλ. πριν από την 31 Μαρτίου του 2016. Η διαδικασία επανόδου ενός κράτους στις αγορές γίνεται κατά τρόπο σταδιακό και με καλά σχεδιασμένα βήματα, ξεκινώντας αρχικά από την εγχώρια αγορά.Σήμερα οι αποταμιευτές/επενδυτές στην κυπριακή αγορά στερούνται ενός συστηματικού ομολόγου ανάλογου με το παλιό 3-ετές κυβερνητικό χρεόγραφο (γνωστό ως ΚΟΧΑ) ή τα προγενέστερα πιστοποιητικά αποταμιεύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με βάση τα πιο πάνω, το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να υιοθετήσει ένα πρόγραμμα έκδοσης κυβερνητικών ομολόγων το οποίο θα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα. Τα ομόλογα αυτά αποτελούν μια αξιόπιστη επενδυτική επιλογή που χαρακτηρίζεται από ρευστότητα, χαμηλό επίπεδο κινδύνου και ικανοποιητικό επιτόκιο.

Τα εν λόγω ομόλογα θα έχουν 6-ετή διάρκεια αλλά θα είναι ρευστοποιήσιμα οποτεδήποτε, με προειδοποίηση 30 ημερών. Θα πωλούνται μόνο σε φυσικά πρόσωπα, πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και σε αλλοδαπούς. Τα συγκεκριμένα ομόλογα δεν θα είναι εισηγμένα σε χρηματιστήριο ενώ και η μεταβίβαση τους σε άλλο κάτοχο θα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς.

Το επιτόκιο που θα λαμβάνουν τα εν λόγω ομόλογα θα είναι κλιμακωτό και θα ξεκινά από 2,75% για τα πρώτα δύο χρόνια και θα αυξάνεται σταδιακά μέχρι 5,75% αν ο επενδυτής το διατηρήσει στην κατοχή του μέχρι το τέλος της διάρκειας του. Με τον τρόπο αυτό, το μέσο ετήσιο επιτόκιο το οποίο θα λάβει ένας επενδυτής αν διατηρήσει το εν λόγω ομόλογο για το σύνολο των έξι ετών θα είναι 4,125%.

Τα πιο πάνω κυβερνητικά ομόλογα υπόκεινται σε ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Συγκεκριμένα επιβάλλεται έκτακτη αμυντική εισφορά στους τόκους, με συντελεστή μόνο 3%. Έτσι το μέσο ετήσιο επιτόκιο το οποίο θα λάβει ένας επενδυτής αν διατηρήσει το εν λόγω ομόλογο για το σύνολο των έξι ετών, μετά την αποκοπή για φόρο, είναι 4,00%.

Το ελάχιστο ποσό κάθε αίτησης για αγορά ομολόγων θα είναι 1,000 ευρώ. Θα γίνεται μια έκδοση τέτοιων ομολόγων, κάθε μήνα.

Η πρώτη έκδοση θα γίνει στις 2 Ιουνίου 2014 και το ΧΑΚ θα δέχεται αιτήσεις για την έκδοση από τις 2 έως τις 20 Μαΐου 2014. Οι επόμενες εκδόσεις θα γίνονται την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται κατά τις πρώτες είκοσι μέρες του προηγούμενου μήνα. Για παράδειγμα, η δεύτερη έκδοση θα γίνει την 1η Ιουλίου 2014 και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 2 μέχρι 20 Ιουνίου 2014.

Τα ομόλογα θα εκδίδονται από το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών εκ μέρους και για λογαριασμό της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα διατίθενται στο κοινό μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Τα σχετικά έγγραφα που πρέπει να συμπληρωθούν για την αίτηση θα κατατίθενται από τους επενδυτές είτε προσωπικά είτε ταχυδρομικά στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Τα εν λόγω έγγραφα θα είναι διαθέσιμα από το ΧΑΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

1. Υπουργείο Οικονομικών – Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΓΔΔΧ)
Ιστοσελίδα: http://www.mof.gov.cy

2. Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) – Τηλέφωνο: 22712300, Φαξ: 22 570308
Ιστοσελίδα: http://www.cse.com.cy

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gov_retail_bonds@cse.com.cy

Διεύθυνση ΧΑΚ: Χρηματιστήριο Άξιων Κύπρου, Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Ταχ. Κιβώτ. 25427 – 1309 Λευκωσία, Κύπρος.