Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας έχει συμπεριλάβει στον Κατάλογο Εκδηλώσεων Διεθνούς Δικτύωσης, ο οποίος αφορά στη Δράση «Συμμετοχή σε Διεθνές Συνέδριο» του Προγράμματος «Μέτρα Υποστήριξης Διεθνούς Δικτύωσης» της ΔΕΣΜΗΣ Προγραμμάτων 2009-2010, 12 νέες Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης, οι οποίες θα διεξαχθούν το Δεκέμβριο 2013 και κατά το έτος 2014.

Στόχος της εν λόγω Δράσης είναι η ενίσχυση της διεθνούς δικτύωσης των κυπριακών φορέων και η διεύρυνση των ευκαιριών τους για συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες, την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών και τη μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας.

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς, επιχειρήσεις καθώς και κοινωφελείς οργανισμούς που έχουν την έδρα τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις διεθνούς δικτύωσης που διοργανώνονται, κατά κύριο λόγο, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που συμμετέχει ή διαχειρίζεται το Ίδρυμα, όπως είναι το Δίκτυο Enterprise Europe Network και το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.

Οι Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης που καλύπτει η εν λόγω Πρόσκληση, θα ανακοινώνονται στον ιστοχώρο του Ιδρύματος σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα από το προγραμματιζόμενο Συνέδριο. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι Εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν τον Δεκέμβριο 2013, όπου οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Εκδήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος κ. Ανδρέα Παπαδόπουλο στο τηλέφωνο: 22205056 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: apapadopoulos@research.org.cy.