Μια ανανεωμένη και εμπλουτισμένη έκδοση της «Κόκκινης Βίβλου», που περιλαμβάνει μια σειρά από επαγγελματικά πρότυπα σχετικά με την εκτίμηση, κυκλοφόρησε πρόσφατα το RICS, η οποία διατίθεται πλέον και στην ελληνική γλώσσα. Στη νέα έκδοση της «Κόκκινης Βίβλου» έχουν προστεθεί αλλαγές στα υφιστάμενα πρότυπα, έτσι ώστε να ενσωματώσει πλήρως τα νέα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS).

Τα πρότυπα είναι υποχρεωτικά για όλα τα μέλη του RICS που παρέχουν τις υπηρεσίες εκτιμήσεων της «Κόκκινης Βίβλου». Η «Κόκκινη Βίβλος» περιλαμβάνει κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές και συναφή σχόλια για όλα τα μέλη του RICS που αναλαμβάνουν αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων και είναι ένα χρήσιμο σημείο αναφοράς για τους επαγγελματίες του χώρου και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη όπως τράπεζες, δικηγορικά γραφεία κ.α. Σκοπός της είναι η παροχή ενός αποτελεσματικού πλαισίου κανονισμών, ώστε να διασφαλίζει ότι η αποτίμηση που έγινε από ένα μέλος του RICS είναι σύμφωνη με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Η Marianne Tissier, Εκτελεστική Διευθύντρια του Συμβουλίου Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων (International Valuation Standards Council – IVSC), δήλωσε: «Τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα περιέχουν παγκοσμίως αποδεκτές αντιλήψεις και αρχές για την παροχή εκτιμήσεων στις οποίες στηρίζονται οι επενδυτές. Η επιβολή των προτύπων απευθύνεται εκείνους τους φορείς που υιοθετούν τα πρότυπα – είτε εκ του νόμου αρχές ή επαγγελματικές ενώσεις που συντονίζουν τα μέλη τους. Χαιρετίζουμε θερμά την ενσωμάτωση Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων στην τελευταία έκδοση της «Κόκκινης Βίβλου» του RICS, που υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κανονισμών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής και παράδοσης».

Ο Ben Elder, Παγκόσμιος Πρόεδρος του κλάδου των Εκτιμήσεων του RICS, ανέφερε: «Στόχος μας είναι να παρέχουμε εμπιστοσύνη σε όλους τους χρήστες των υπηρεσιών αποτίμησης ότι η εκτίμηση που παρέχεται από τον ειδικευμένο εκτιμητή του RICS έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα υψηλότερα επαγγελματικά και ηθικά πρότυπα. Θα πρέπει επίσης να διαβεβαιώσω τους χρήστες ότι η εκτίμηση είναι ανεξάρτητη, αντικειμενική και σύμφωνη με τα τελευταία Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα».

O Πέτρος Στυλιανού, MRICS, Πρόεδρος του ΔΣ RICS Cyprus, ανέφερε: « Το νέο ΔΣ του RICS Cyprus αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του την περσινή χρονιά, έθεσε υψηλούς στόχους για την επόμενη τριετία, ανάμεσα τους και η μετάφραση του ‘Red Book’ στην Ελληνική γλώσσα. Ειδικότερα, αυτά τα δύσκολα χρόνια που βιώνει ο τόπος μας  λόγω της οικονομικής κρίσης, οι εκτιμήσεις ακινήτων είναι επιτακτική ανάγκη να γίνονται με βάση διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα ώστε να διασφαλίζεται τόσο η ποιότητα όσο και η αντικειμενικότητα της εκτίμησης. Οι επενδυτές (εγχώριοι και ξένοι), τα πιστωτικά ιδρύματα, οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης και γενικότερα το κοινό, θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι η εκτίμηση μιας ακίνητης περιουσίας έγινε ακολουθώντας διεθνούς κανόνες που στόχο έχουν την έγκυρη και ανεξάρτητη εκτίμηση».

Για την καλύτερη ενημέρωση, τόσο των μελών του RICS, όσο και άλλων επαγγελματιών και του κοινού, το RICS Cyprus προγραμματίζει σειρά σεμιναρίων που θα καλύπτουν τις κυριότερες πτυχές της «Κόκκινης Βίβλου».