Σύμφωνα με εγκύκλιο του Τμήματος Τελωνείων & ΦΠΑ, υπενθυμίζεται ότι στα τιμολόγια που θα εκδίδονται από τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες μαζί με αγαθά, για τις οποίες ο ΦΠΑ αποδίδεται από τον λήπτη και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 Β των περί ΦΠΑ Νόμων του 2012, οφείλουν να αναγράφουν σε αυτά τη φάση: «με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11Β».