Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων και εξουσιοδότησε την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να προβαίνει σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του Σχεδίου κρίνει απαραίτητες για σκοπούς συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή/και σε άλλες επουσιώδεις τροποποιήσεις, καθώς και σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις απαιτηθούν ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης των Κανονισμών για τις Ενισχύσεις ΄Ησσονος Σημασίας.

Το εν λόγω Σχέδιο έχει διαμορφωθεί μέσα από διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και προνοεί την παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις, για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχο, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και στην ειδική ομάδα στόχο, άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πέραν των έξι μηνών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Ταυτόχρονα, πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Η ενίσχυση με βάση το Σχέδιο αφορά σε παροχή οικονομικής βοήθειας προς τον εργοδότη:

– Ύψους 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτούμενου με μέγιστο ύψος 5.000 ευρώ στην περίπτωση που θα προσλάβουν άτομα από τη γενική ομάδα στόχου.

– Ύψους 60% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτούμενου με μέγιστο ύψος 6.000 ευρώ στην περίπτωση που θα προσλάβουν άτομα από την ειδική ομάδα στόχου. Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη απασχόληση του επιδοτούμενου για δύο επιπρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στα 5.000.000 ευρώ, καλύπτει την περίοδο μέχρι τις 30.6.2016 και ο στόχος είναι η τοποθέτηση 1000 ανέργων. Οι αιτήσεις συμμετοχής από ενδιαφερομένους θα υποβάλλονται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, που θα καθορίζονται στις προσκλήσεις που ανακοινώνει ο Φορέας Διαχείρισης. Εάν εξαντληθεί το ποσό του προϋπολογισμού το Σχέδιο θα λήξει με ανακοίνωση στον ημερήσιο Τύπο.

Σημειώνεται ότι έχει γίνει εξοικονόμηση ποσών από προηγούμενα Σχέδια που έχουν ήδη εξαγγελθεί.