Ανακοίνωση του Εφόρου ΦΠΑ, αναφέρει τα ακόλουθα:

«Από μηνύματα που λαμβάνουμε από τα άλλα Κράτη Μέλη έχει παρατηρηθεί ότι πολλά από τα εγγεγραμμένα στο Κυπριακό Μητρώο ΦΠΑ υποβάλλουν Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες που περιέχουν μη έγκυρους ξένους αριθμούς ΦΠΑ.

Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχετε τους αριθμούς ΦΠΑ που σας δίνουν ξένοι εμπορευόμενοι ΠΡΙΝ την έκδοση τιμολογίου πώλησης. Μόνο αν ο ξένος αριθμός ΦΠΑ είναι έγκυρος μπορείτε να επιβάλετε μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ στο τιμολόγιο ΦΠΑ.

Ακόμη και αν έχετε μακροχρόνιες εμπορικές σχέσεις με συγκεκριμένο ξένο εμπορευόμενο είναι προς το δικό σας συμφέρον να ελέγχετε τον αριθμό ΦΠΑ του πελάτη σας, διότι υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες ακυρώθηκε ο ξένος αριθμός ΦΠΑ και δεν ενημερώθηκε ο Κύπριος εμπορευόμενος. Επίσης πρέπει να ελέγχεται ο αριθμός ΦΠΑ ακόμη και αν ο ξένος πελάτης σας έχει δώσει πιστοποιητικό εγγραφής στο ξένο Μητρώο ΦΠΑ, διότι υπάρχουν Κράτη
Μέλη όπου εμπορευόμενοι που κατέχουν αριθμό ΦΠΑ χρειάζονται ειδική άδεια για να δικαιούνται να προβούν σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές, ως εκ τούτου ο αριθμός ΦΠΑ που κατέχουν δεν είναι έγκυρος για σκοπούς ενδοκοινοτικού εμπορίου αν δεν έχουν εξασφαλίσει αυτή την άδεια.

Επισημαίνεται ότι το σύστημα TAXISnet ελέγχει μόνο την μορφή των ξένων αριθμών ΦΠΑ και εμφανίζει σχετικό μήνυμα. Δεν ελέγχει την εγκυρότητα των ξένων αριθμών ΦΠΑ. Ο έλεγχος εγκυρότητας γίνεται μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/   

Στις περιπτώσεις που εκδίδετε τιμολόγιο με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε πρόσωπο που δεν κατέχει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ άλλου Κράτους Μέλους η Υπηρεσία ΦΠΑ μπορεί να προβαίνει σε βεβαιώσεις φόρου.

Τέλος, πληροφορείστε ότι από 1/7/2013 η Κροατία θα καταστεί πλήρες μέλος της ΕΕ. Το πρόθεμα της Κροατίας είναι HR.»

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ.: 22446213