Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) και η Παγκόσμια Τράπεζα, ανέπτυξαν από κοινού μια βάση δεδομένων για το εμπόριο υπηρεσιών. Η βάση δεδομένων καλύπτει τους διάφορους τομείς υπηρεσιών σε περισσότερες από 100 χώρες, όπως χρηματοοικονομικά, μεταφορές, τουρισμός, λιανικό εμπόριο, τηλεπικοινωνίες, τουρισμός, επαγγελματικές υπηρεσίες, εργοληπτικές-αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, κλπ.

Πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας: http://i-tip.wto.org/services

Στη βάση δεδομένων παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με:

  • τις δεσμεύσεις των μελών του ΠΟΕ, όπως αυτές προνοούνται στη Γενική Συμφωνία Εμπορίου Υπηρεσιών (GATS),
  • τις δεσμεύσεις των μελών του ΠΟΕ που προβλέπονται σε περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες (RTA commitments),
  • μέτρα που εφαρμόζονται από μέλη του ΠΟΕ τα οποία έχουν επιπτώσεις στο εμπόριο υπηρεσιών (Applied Regimes), και
  • στατιστικές υπηρεσιών.

Προς διευκόλυνση σας, κατά την ανάγνωση των καταλόγων δεσμεύσεων των μελών του ΠΟΕ στα σημεία (i) και (ii) πιο πάνω, παρατίθεται επεξήγηση των τρόπων (modes) παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται από την GATS:

  • Mode 1: παροχή υπηρεσιών σε διασυνοριακό επίπεδο (Cross-border supply)
  • Mode 2: κατανάλωσης υπηρεσιών στο εξωτερικό (Consumption abroad)
  • Mode 3: άμεσων επενδύσεων για παροχή εμπορικών υπηρεσιών (Commercial presence)
  • Mode 4: φυσική παρουσία εργαζομένων στο εξωτερικό (Presence of a natural person)

Πιο εκτεταμένη επεξήγηση και συγκεκριμένα παραδείγματα διατίθενται στην ιστοσελίδα: www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/cbt_course_e/c1s3p1_e.htm 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Γιώργο Τσιαμέττη, Λειτουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (τηλ. 22 867100 / απευθείας γραμμή. +357 22 867228).