Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας σε ανακοίνωση του, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η Ε.Ε. έχει ανακοινώσει στις 15 Απριλίου 2013 για δεύτερη φορά, Διαγωνισμό για επιβράβευση γυναικών επιχειρηματιών οι οποίες έχουν επιτύχει να φέρουν στην αγορά σημαντικές καινοτομίες.

Το Βραβείο στόχο έχει την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της καινοτομίας και την αξιοποίηση όσο το δυνατό περισσότερου ανθρώπινου δυναμικού και ιδιαίτερα των γυναικών επιχειρηματιών για περισσότερες καινοτομικές δραστηριότητες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν γυναίκες οι οποίες:

  • διαμένουν σε χώρα – μέλος της Ε.Ε. ή σε χώρα συνδεδεμένη με το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε.,
  • έχουν ιδρύσει μόνες ή με άλλους μια υφιστάμενη και ενεργή εταιρεία πριν την 1 Ιανουαρίου 2011, και
  • συμμετείχαν σε έργο που χρηματοδοτήθηκε ή χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη ή το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία της Ε.Ε.

Τα Βραβεία, τα οποία καλύπτουν οποιοδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, θα απονεμηθούν ως ακολούθως:

  • 1ο Βραβείο: €100,000
  • 2ο Βραβείο: €50,000
  • 3ο Βραβείο: €25,000

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων είναι τα ακόλουθα:

  • Η πρωτοτυπία και εμπορευσιμότητα του προϊόντος ή υπηρεσίας που αναπτύχθηκε από την εταιρία της υποψήφιας
  • Ο οικονομικός αντίχτυπος του προϊόντος ή της υπηρεσίας για την Ευρώπη (μέγεθος αγοράς, κύκλος εργασιών για το 2011 και 2012)
  • Ο κοινωνικός αντίχτυπος για την Ευρώπη, σε σχέση με γήρανση του πληθυσμού, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.λπ.
  • Το υψηλό επιστημονικό περιεχόμενο της καινοτομίας (π.χ. αριθμός πατεντών, επιστημονικές δημοσιεύσεις, trademarks).

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/women-innovators. Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Οκτωβρίου 2013 και ώρα 17.00 (τοπική ώρα Βρυξελλών).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ληφθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση rtd-women-innovators@ec.europa.eu, ή από την Προϊσταμένη του Τομέα Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας του Ιδρύματος, Δρα Καλυψώ Σεπου (τηλ 22 205064).