Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια εναρμόνισης με την Οδηγία 2013/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία και στοιχείων-κουμπιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο και για την κατάργηση της απόφασης 2009/603/ΕΚ της Επιτροπής πληροφορεί το κοινό ότι πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για: Προσχέδιο Κανονισμών «Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015»

Η Οδηγία 2013/56/ΕΕ τροποποιεί την Οδηγία 2006/66/ΕΕ ώστε να μειωθεί σταδιακά η ποσότητα Καδμίου και Υδραργύρου που απελευθερώνεται στο περιβάλλον μιας και βρέθηκαν άμεσα διαθέσιμοι αντικαταστάτες. Επιπρόσθετα ορίζονται σε Παράρτημα οι απαιτήσεις και η μορφή της καταχώρησης των παραγωγών στο μητρώο των Παραγωγών.

Βρείτε εδώ το προσχέδιο των κανονισμών και της ευρωπαϊκής οδηγίας.

Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος οι κύριες αλλαγές της νομοθεσίας που ίσως επηρεάσουν τους παραγωγούς μπαταριών είναι:

– Η απαγόρευση διάθεσης στην αγορά φορητών μπαταριών που περιέχουν περισσότερο από 0.002% κάδμιο κατά βάρος (εξαιρούνται αυτές που προορίζονται για χρήση σε ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία όπου η εξαίρεση τους θα ισχύσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 ώστε να μπορέσει η βιομηχανία ανακύκλωσης καθώς και οι καταναλωτές σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα να προσαρμοστούν περαιτέρω στις σχετικές υποκατάστατες τεχνολογίες σε όλες τις περιοχές της Ένωσης με ενιαίο τρόπο).

– Η υφιστάμενη εξαίρεση υδραργύρου στις μπαταρίες τύπου κουμπιά (που εμπεριέχουν υδράργυρο μικρότερο του 2% κατά βάρος) θα εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2015, ημερομηνία όπου όλες οι μπαταρίες πλέον θα υπόκειται στο όριο του 0.0005% (κατά βάρος) υδραργύρου.

– Ενιαίος πια τρόπος καταχώρησης στο μητρώο παραγωγών μπαταριών

Γραπτές απόψεις, συστάσεις ή/και παρατηρήσεις για το προσχέδιο των Κανονισμών, μπορούν να αποσταλούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος μέχρι 29 Μαΐου 2015 στη Διεύθυνση: Διευθυντής Τμήματος Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία, μέσω τηλεομοιότυπου στο 22774945 ή/ και Ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση apapanastasiou@environment.moa.gov.cy