Το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στα πλαίσια εφαρμογής του περί της Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου, πληροφορεί το κοινό ότι πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση στα πλαίσια ετοιμασίας 3 Κανονισμών.

Οι εν λόγω Κανονισμοί αφορούν τον καθορισμό των ακόλουθων:

i) Κατευθυντήριων γραμμών και διαδικασιών αναφορικά με την καταβολή χρηματικής εγγύησης για εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων,

ii) Κατευθυντήριων γραμμών για επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων.

iii) Χρήσεως βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης των νερών και της ρύπανσης του αέρα και του εδάφους σε περιπτώσεις παρουσίας κυανίου σε λίμνη και τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με τον ορισμό του διασπώμενου με ασθενές οξύ κυανίου και μέθοδος μετρήσεως του.

Τόσο ο σκοπός όσο και ο στόχος της δημόσιας διαβούλευσης είναι να δώσει την ευκαιρία στο ενδιαφερόμενο κοινό να ενημερωθεί και να διατυπώσει συστάσεις, παρατηρήσεις ή και παράπονα αναφορικά με τα προσχέδια Κανονισμών που ετοιμάστηκαν από την κοινοπραξία «Enviroplan A.E. – Adens Α.Ε.».

Τα προσχέδια των πιο πάνω Κανονισμών είναι διαθέσιμα για το κοινό, σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση: www.moa.gov.cy/environment και στα γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Οι εισηγήσεις που θα προκύψουν από τη δημόσια διαβούλευση, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα αυτής θα συνεκτιμηθούν προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι ως άνω Κανονισμοί.

Παρακαλείσθε όπως αποσταλούν γραπτώς απόψεις, σχόλια, συστάσεις, παρατηρήσεις ή/και παράπονα μέχρι και τις 24 Ιουνίου 2015 στη Διεύθυνση: Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος 1498 Λευκωσία, μέσω τηλεομοιότυπου στο 22774945 ή/και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση econstantinide@environment.moa.gov.cy.