Στα πλαίσια του σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξετάζει την ετοιμασία / σχεδιασμό και εφαρμογή ενός νέου σχεδίου με τίτλο «Δημιουργία, Ανάπτυξη και Διαχείριση Συνεργατικών Σχηματισμών και Εταιρικών Επιχειρηματικών Συμπράξεων / Συστάδες Επιχειρήσεων (Clusters)». Το Σχέδιο, θα συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και για την κάλυψη των αναγκών του αναμένεται να διατεθούν περίπου €4.000.000 καθ’ όλη την διάρκεια εφαρμογής του.

Για το σκοπό της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των πόρων και της μεγιστοποίησης των θετικών επιπτώσεων από την πιθανή εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου θα διεξαχθεί Δημόσια Διαβούλευση στις 16 Απριλίου 2014 (Μεγάλη Τετάρτη), από τις 14.00 – 17.00 μ.μ. στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο. Για την καλύτερη προετοιμασία της διαβούλευσης το Υπουργείο έχει ετοιμάσει ενημερωτικό σημείωμα και ερωτηματολόγιο το οποίο θα βρείτε εδώ.