Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας έχει αρχίσει Δημόσια Διαβούλευση (3-24 Ιουνίου 2014) για το προσχέδιο των περί Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Κανονισμών του 2014 (βρείτε εδώ) για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2012/19/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (αναδιατύπωση).

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί δημόσια ακρόαση όπου θα παρουσιαστεί το προσχέδιο των Κανονισμών την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 και ώρα 9.30πμ στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του Υπουργείου Γεωργίας.

Γραπτές απόψεις / παρατηρήσεις μπορούν να αποσταλούν μέχρι τις 14 Ιουνίου στο Τμήμα Περιβάλλοντος στο φαξ 22774945 ή στο email: apapanastasiou@environment.moa.gov.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Περιβάλλοντος (κα. Αθηνά Παπαναστασίου) στο 22 408937.