Άρχισε η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE για την περίοδο 2014-2020. Το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE αντικαθιστά το Πρόγραμμα INTERREG IVC της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν οι 28 χώρες Κράτη-Μέλη της ΕΕ και η Ελβετία και η Νορβηγία.

Η διαδικασία διαβούλευσης άρχισε στις 10 Ιανουαρίου 2014 και λήγει στις 21 Μαρτίου 2014. Το προσχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (www.structuralfunds.org.cy/edafikisinergasia) στις 20 Ιανουαρίου 2014. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι θεματικοί στόχοι, οι επενδυτικές προτεραιότητες τις οποίες θα χρηματοδοτήσει το εν λόγω Πρόγραμμα και ο τύπος των έργων που μπορούν να ενταχθούν.

Με βάση τα πιο πάνω παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο (online) έτσι ώστε τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις σας αξιοποιηθούν από τους συμβούλους υπεύθυνους για την ετοιμασία του Προγράμματος INTERREG EUROPE.

Βρείτε εδώ χρήσιμο έγγραφο για την περαιτέρω κατανόηση του ερωτηματολογίου και την ορθή συμπλήρωσή του.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Ανθή Φιλιππίδου, Λειτουργό Προγραμματισμού Α΄ στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (aphilippidou@dgepcd.gov.cy / Tηλ.: 22602892 – 22602820 / Φαξ: 22666810