Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχοντας την ευθύνη εφαρμογής των περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμων του 2004 έως 2010», ετοίμασε το Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».

To νομοσχέδιο, το οποίο θα βρείτε εδώ, βρίσκεται επίσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mcit.gov.cy στην ενότητα τελευταία νέα. Για εύκολη αναφορά, πληροφορείστε ότι το κείμενο του βασικού νόμου και των τροποποιήσεων του βρίσκεται στον σύνδεσμο: http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/107C990599AB9B72C22578A9004C0C5F?OpenDocument.

Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του, στον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 1421 Λευκωσία), τηλέφωνα επικοινωνίας: +357-22867309, τηλεομοιότυπο:+357-22867357 και e-mail: ssavva@mcit.gov.cy, το αργότερο μέχρι τις 18/06/2014.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν σταλούν οποιεσδήποτε απόψεις θα θεωρηθεί ότι συμφωνείτε πλήρως με το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου.