Νομοσχέδια:

1. «Ο περί της Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2015.»

2. «Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.»

Κατόπιν της δημοσίευσης της νέας Οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έχει ετοιμάσει δύο (2) σχετικά νομοσχέδια, για σκοπούς εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η εν λόγω Οδηγία, καθορίζει την έννοια της σύμβασης παραχώρησης, αντικαθιστώντας τις υφιστάμενες διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις συμβάσεις παραχώρησης έργου, οι οποίες ισχύουν από δεκαετίας, ενώ ρυθμίζει επιπλέον και τον μέχρι πρότινος μη καλυπτόμενο τομέα των συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών. Στη νέα Οδηγία κωδικοποιούνται επίσης οι σχετικές νομολογιακές εξελίξεις και προωθείται η υλοποίηση της κατευθυντήριας γραμμής της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, αειφόρο, και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Τέλος, η Οδηγία αυτή, (όπως και η καταργηθείσα), ισχύει για συμβάσεις παραχώρησης εκτιμώμενης αξίας πέραν συγκεκριμένων, αναθεωρημένων χρηματικών ορίων.

Πέραν τούτων, η συγκεκριμένη Οδηγία τροποποιεί τις Οδηγίες 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, με σκοπό την προσαρμογή τους στις διατάξεις των τριών νέων Οδηγιών του μεταρρυθμιστικού πακέτου (την Κλασσική Οδηγία, την Οδηγία για τους Τομείς Κοινής Ωφελείας και την Οδηγία για τις Συμβάσεις Παραχώρησης).

Με το 1ο εναρμονιστικό νομοσχέδιο, μεταφέρονται οι διατάξεις της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης στο εθνικό μας δίκαιο, ενώ η ρύθμιση για τις συμβάσεις παραχώρησης εκτιμώμενης αξίας κάτω των ορίων εφαρμογής της Οδηγίας εναπόκειται στην ευχέρεια των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων, τηρουμένων των γενικών αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης. Με το 2ο εναρμονιστικό νομοσχέδιο, τροποποιείται ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμος του 2010 κατά τρόπο ώστε να προσαρμόζεται στη νέα εθνική εναρμονιστική νομοθεσία του μεταρρυθμιστικού πακέτου Οδηγιών.

Τόσο τα νομοσχέδια και όσο και η Οδηγία 2014/25/ΕΕ βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, στη θεματική ενότητα «Νέα». Μπορείτε να συνδεθείτε με τον πιο κάτω σύνδεσμο: http://www.treasury.gov.cy/treasury/publicpro/ppro.nsf/dmlnews_gr/dmlnews_gr?OpenDocument