Το Γραφείο Προγραμματισμού καλεί όλους τους ενδιαφερομένους σε Δημόσιο Διάλογο στα πλαίσια ετοιμασίας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο και των προγραμματικών εγγράφων για αξιοποίηση πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Ο Δημόσιος διάλογος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013, μεταξύ των ωρών 9:00-13:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ισόγειο). Βρείτε εδώ το πρόγραμμα της εκδήλωσης. 

Σκοπός της εκδήλωσης, στην οποία θα παρευρεθούν και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η πραγματοποίηση ευρείας διαβούλευσης με τους φορείς της ερευνητικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κυρίως κοινότητας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που εμπλέκονται στην διαδικασία κατάρτισης της Στρατηγικής. Στη διαβούλευση θα παρουσιαστούν τα κύρια ευρήματα και τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της σχετικής μελέτης που αναλήφθηκε από ειδική ομάδα.

Στην εκδήλωση θα γίνει επίσης ενημέρωση για τη διαδικασία κατάρτισης των προγραμματικών εγγράφων προς αξιοποίηση πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, και τις προτεινόμενες προτεραιότητες με βάση τη μέχρι σήμερα πρόοδο. Επισημαίνεται ότι, η εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης αποτελεί εκ των προτέρων προϋπόθεση για απορρόφηση πόρων από τα εν λόγω Ταμεία κατά τη νέα προγραμματική περίοδο και αξιοποίηση τους για προώθηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων στους τομείς της Έρευνας και της Καινοτομίας. Βασική επιδίωξη είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και γενικότερα της οικονομίας, και κατ’ επέκταση την ανάκαμψη η έξοδος από την κρίση.

Η ετοιμασία και η έγκριση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης αποτελεί βασική εκ των προτέρων προϋπόθεση για την αξιοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την Προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3 CY)

H κατάρτιση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης προϋποθέτει ένα συνολικό / ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέψει τον προσδιορισμό των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η οικονομία της Κύπρου σε συγκεκριμένους τομείς ή τμήματα της αγοράς, τη συμμετοχή των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και σχετικών κοινωνικών συνόλων, την ανάπτυξη οράματος για το μέλλον εστιάζοντας στις στρατηγικές προτεραιότητες, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης και, τέλος την ενσωμάτωση μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Με πρωτοβουλία του Γραφείου Προγραμματισμού την εκπόνηση της μελέτης για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης ανέλαβε ερευνητική ομάδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ). Την άμεση παρακολούθηση της εξέλιξης της μελέτης έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης στην οποία συμμετέχουν, σε διευθυντικό επίπεδο, το Γραφείο Προγραμματισμού, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

Την συνολική εποπτεία και τις σχετικές αποφάσεις λαμβάνει η Επιτροπή Διακυβέρνησης, στην οποία συμμετέχει αριθμός ανώτατων αξιωματούχων οι οποίοι εκπροσωπούν τόσο τα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες του Κράτους, όσο και τον επιχειρηματικό κόσμο, τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα καθώς και άλλους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς.

Στα πλαίσια κατάρτισης της Στρατηγικής διεξήχθη έρευνα πεδίου μεταξύ των μηνών Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2013, με την συμπλήρωση ερωτηματολογίων από αριθμό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Κύπρο (περίπου 700) και την κατάθεση απόψεων σε προσωπικές συνεντεύξεις από γνωμηγήτορες – εκπρόσωπους βασικών τομέων της Κυπριακής Οικονομίας. Τα προκαταρτικά αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας πεδίου θα αποτελέσουν το αντικείμενο δημοσίου διαλόγου (7 Οκτωβρίου 2013) με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και, κυρίως, τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής, ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της Κύπρου.