Με σκοπό την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού ετοίμασε προσχέδιο Κανονισμών τιτλοφορούμενο ως «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Μη Αυτόματα Ζυγιστικά Όργανα) Κανονισμοί του 2015».

Η εν λόγω Οδηγία αναφέρεται στα Μη Αυτόματα Ζυγιστικά Όργανα και καθορίζει τις ουσιώδεις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα εν λόγω όργανα, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, στις οποίες πρέπει να υποβάλλονται τα όργανα αυτά προκειμένου να καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά και/ή να τεθούν σε λειτουργία.