Η ΓΔ Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει ζητήσει από τις επιχειρήσεις της ΕΕ που έχουν ή επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες με τις ΗΠΑ, να αποστείλουν τις εισηγήσεις/προσδοκίες τους από τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ με σκοπό τη σύναψη περιεκτικής εμπορικής συμφωνίας (Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Εταιρική Σχέση – TTIP). Ανάλογη συνεισφορά μπορούν να αποστείλουν και οι επιχειρηματικοί σύνδεσμοι.

Για πληρέστερη ενημέρωση σας, βρείτε εδώ απόσπασμα σχετικού εγγράφου της Ε. Επιτροπής.

Η προθεσμία αποστολής συνεισφοράς λήγει στις 14 Φεβρουαρίου 2014.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κυπριακών επιχειρήσεων, παρακαλούνται όπως οι εταιρείες/συνδέσμοι που θα ανταποκριθούν, κοινοποιήσουν τη συνεισφορά τους και στo Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ηλεκτρονική διεύθυνση gtsiamettis@mcit.gov.cy).