Για σκοπούς περαιτέρω εναρμόνισης με την Οδηγία 2012/27/ΕΕ βρίσκεται στη διαδικασία του νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο (δεν ψηφίστηκε ακόμα σε Νόμο). Σύμφωνα με πρόσφατες αλλαγές που έγιναν σε αυτό, για σκοπούς διασάφησης των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν οι ενεργειακοί έλεγχοι (περιλαμβανομένων και αυτών που υποχρεούνται να διενεργούν οι μη-ΜΜΕ επιχειρήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ), έχει διαγραφεί από το νομοσχέδιο η φράση «εκτενής ενεργειακός έλεγχος» και έχει τεθεί πρόνοια που αναφέρει ότι οι ενεργειακοί έλεγχοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ελάχιστα κριτήρια για τους ενεργειακούς ελέγχους, όπως τίθενται σε Παράρτημα του νομοσχεδίου (είναι τα ίδια με αυτά που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙ της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ).

Βρείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση