Ενόψει της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων της 11ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «EUROSTARS», η οποία έχει καθοριστεί για την 13η Μαρτίου 2014 και ώρα 20:00 (CET), το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Εθνικό Γραφείο του Οργανισμού EUREKA, ενημερώνει την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη δυνατότητα και τη διαδικασία υποβολής προτάσεων.

Το Πρόγραμμα «EUROSTARS», μια πρωτοβουλία του Οργανισμού EUREKA, εντάσσεται στα πλαίσια του Άρθρου 185 της Συνθήκης της ΕΕ που προβλέπει την από κοινού χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από τις χώρες – μέλη της Ένωσης και την ΕΕ. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν τριάντα τρεις ευρωπαϊκές χώρες. Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η ενθάρρυνση ερευνητικά δραστήριων Μικρο-μεσαίων Επιχειρήσεων-ΜμΕ (R&D Performing SMEs) να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες.

Τα Έργα EUROSTARS καλύπτουν όλους τους τομείς της τεχνολογίας. Η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «EUROSTARS» για την περίοδο 2014-2020 και τη δέσμευσή της για χρηματοδότηση κυπριακών φορέων που θα συμμετέχουν σε πετυχημένες προτάσεις με ποσό ύψους 500.000 Ευρώ ετησίως. Η Δράση «EUROSTARS Κύπρου» του ΙΠΕ, προσφέρει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της συμμετοχής κυπριακών φορέων στο Πρόγραμμα «EUROSTARS».

Εκ μέρους του Δικτύου Συνεργασίας, την ευθύνη υποβολής της πρότασης, αναλαμβάνει η Συντονίστρια ΜμΕ, η οποία θα πρέπει να πληροί τον ορισμό για τις ερευνητικά δραστήριες ΜμΕ. Η υποβολή της πρότασης Έργου γίνεται ηλεκτρονικά προς τη Γραμματεία EUREKA, η οποία φέρει και την ευθύνη της αξιολόγησης των προτάσεων. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή στον ιστοχώρο του Προγράμματος EUROSTARS (www.eurostars-eureka.eu) για την υποβολή των Προτάσεων και πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα έντυπα. Η γλώσσα υποβολής είναι η Αγγλική. Κατόπιν παράκλησης της Γραμματείας του Προγράμματος EUROSTARS, προς τα Εθνικά Γραφεία EUREKA, οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται όπως υποβάλουν εγκαίρως τις προτάσεις τους ούτως ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υπερφόρτωσης του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων.

Για την καλύτερη προετοιμασία των προτάσεων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως μελετήσουν τα ακόλουθα έντυπα, τα οποία διατίθενται στον ιστοχώρο του ΙΠΕ στη διεύθυνση: http://www.research.org.cy/EL/cy_research_fund/20092010/pilllar3/eureka_/eurostars/call.html,

– την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων κωδικό EUREKA/EUSTAR/0114,

– το έγγραφο «Eligibility Guidelines for Project Applications», και

– το έγγραφο «Guidelines for Completing an Application».

Συστήνεται όπως οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος, κ. Μαρίνο Πορτοκαλλίδη στο τηλέφωνο +357 22205052 είτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mportokallides@research.org.cy.