Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης της συμμετοχής Κυπρίων ερευνητών στις Ενημερωτικές Ημερίδες που διοργανώνει η Ε.Ε. στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο για τις Πρώτες Προσκλήσεις για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Πρόγραμμα Horizon 2020 μέσω του Ευρωπαϊκού Έργου των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) για τις ΤΠΕ, Idealist 2014.

Συγκεκριμένα, μπορεί να χρηματοδοτηθεί η συμμετοχή Κυπρίων ερευνητών στις ακόλουθες Ημερίδες:

Ημερομηνία: 31/01/2014
Θεματικές Ενότητες: ICT 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, EUJ – Future Internet
Διεξαγωγή: Βρυξέλλες

Ημερομηνία: 06/02/2014
Θεματικές Ενότητες: ICT 21, 22 – Gaming, interaction
Διεξαγωγή: Λουξεμβούργο

Ημερομηνία: 14/02/2014
Θεματικές Ενότητες: ICT 3, 19 – Organic Electronics
Διεξαγωγή: Βρυξέλλες

Τα άτομα που θα λάβουν χρηματοδότηση θα επιλεγούν βάσει της ημερομηνίας υποβολής της συνημμένης Δήλωσης Ενδιαφέροντος και μέχρι εξάντλησης του Προϋπολογισμού ποσού ύψους €4,000, νοουμένου ότι τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Δραστηριοποίηση στις θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν στις Ημερίδες
– Πραγματοποίηση Παρουσίασης Ιδέας για Ερευνητικό Έργο στο πλαίσιο της Ημερίδας

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν την αρχική έγκριση του ΙΠΕ, θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση καλύπτοντας τα έξοδά τους από ίδιες πηγές, ενώ µε την επιστροφή από την εκδήλωση και µέχρι ένα µήνα (1) µετά θα πρέπει να υποβάλουν στο ΙΠΕ Ενημερωτική Έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

– Την Παρουσίαση που έγινε στο πλαίσιο των Ημερίδων,
– Γενική ενημέρωση για την Πρόταση που θα υποβληθεί,
– Στοιχεία τυχόν Συνεργατών που γνώρισαν στις Ημερίδες,
– Ενημέρωση για τυχόν εξασφάλιση συμμετοχής σε διεθνή Δίκτυα Συνεργασίας, και
– Πίνακα εξόδων και δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι κάθε πρόσωπο µπορεί να λάβει χρηµατοδότηση για συµµετοχή σε μια μόνο Ημερίδα ενώ δεν επιτρέπεται η συµµετοχή Φορέα και προσώπου, για το οποίο το ∆Σ του ΙΠΕ έχει λάβει απόφαση αποκλεισµού του από τα Προγράµµατα του Ιδρύµατος. Η κάλυψη εξόδων θα γίνει απευθείας από τον Οργανισμό DLR (German Aerospace Center), ο οποίος συντονίζει το Έργο Idealist 2014, κατόπιν προώθησης των σχετικών δικαιολογητικών από το αρμόδιο ΕΣΕ της Κύπρου, κα Λίτσα Κουντουρίδου.

Όσον αφορά στα έξοδα που μπορούν να καλυφθούν για τον κάθε συμμετέχοντα, αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής, και διαμονή για δυο μέρες (πριν και μετά την Ημερίδα) με μέγιστη κάλυψη €120 ανά βράδυ.

Η κάλυψη εξόδων θα γίνει απευθείας από τον Οργανισμό DLR (German Aerospace Center), ο οποίος συντονίζει το Έργο Idealist 2014, κατόπιν προώθησης των σχετικών δικαιολογητικών από το αρμόδιο ΕΣΕ της Κύπρου, κα Λίτσα Κουντουρίδου.

Βρείτε εδώ τη Δήλωση Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στις Ενημερωτικές Ημερίδες της Ε.Ε

Για τυχόν διευκρινίσεις Λίτσα Κουντουρίδου (Επιστημονικός Λειτουργός – Τομέας Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας), Τηλ: 22205020