Βρείτε εδώ εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου (Αρ.Εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 66 και Αρ.Εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 67, ημερ. 14.3.2014), όπου αναφέρεται (α) η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών να αναρτούν στην ιστοσελίδα eprocurement δημόσιες προσφορές πέραν των 100,000 ευρώ καθώς και (β) να ενημερώνονται όλοι οι προσφοροδότες για το ποσό ανάθεσης έργου μαζί με το όνομα του αναδόχου.