Κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο 2013 το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θα διεξάγει εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά των βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών. Στα εν λόγω υποστατικά περιλαμβάνονται αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, μονάδες παραγωγής, επεξεργασίας ή/και συσκευασίας ψαριών, αλλαντικών, μπισκότων, φρούτων, λαχανικών κ.ά. καθώς και οινοποιεία, ζυθοποιεία, γαλακτοκομεία, μονάδες παραγωγής αναψυκτικών, χυμών και συναφή υποστατικά.

Βασικός στόχος της εκστρατείας είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, τον καθορισμό και την εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου, μέτρων για τους κινδύνους που προέρχονται από τα επικίνδυνα μέρη μηχανημάτων και εξοπλισμών, τα αιχμηρά αντικείμενα, τα γλιστρήματα-παραπατήματα, τη διακίνηση πεζών και οχημάτων και τους εργονομικούς παράγοντες. Ο στόχος αυτός καθορίστηκε αφού λήφθηκαν υπόψη οι κυριότερες αιτίες των ατυχημάτων που συμβαίνουν στις εν λόγω βιομηχανίες.

Επίσης κατά την εκστρατεία αυτή θα εφαρμοστεί δειγματοληπτικά η μέθοδος ΚΙΜ (KeyItemMethod), η οποία αποτελεί, μεταξύ άλλων, μέθοδο αξιολόγησης των κινδύνων που προκύπτουν κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίου.

Για σκοπούς πληροφόρησης βρείτε εδώ ως παράρτημα κατάλογο των σημείων ελέγχου στα οποία θα επικεντρωθεί η εν λόγω εκστρατεία μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει εκδώσει ενημερωτικό υλικό το οποίο διατίθεται σε έντυπη μορφή από τα Κεντρικά Γραφεία και τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Στο υλικό αυτό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και σχετικά εργαλεία αξιολόγησης των κινδύνων που προκύπτουν από τη Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων με βάση την πιο πάνω μέθοδο ΚΙΜ, καθώς και Πρακτικός Οδηγός για Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για Μικρές Επιχειρήσεις όπου υπάρχει σχετικός Πίνακας Ελέγχου για τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλ. 22405617 / 22405676 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση etsekme@dli.mlsi.gov.cy.