Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, αρμόδια αρχή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, πληροφορεί μέσω της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) τους Κύπριους Εργοδότες ότι η Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γνωστή ως SLIC) στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, διοργανώνει εκστρατεία Διαφώτισης και Επιθεωρήσεων σε κάθε κράτος-μέλος για την πρόληψη των ατυχημάτων από κινδύνους Γλιστρήματος, Σκουντουφλήματος (Παραπατήματος) και Πτώσης στο ίδιο επίπεδο στους χώρους εργασίας (Slips,Trips and Falls on the same level).

Στην Κύπρο, οι Επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) θα διεξάγουν σχετικές επιθεωρήσεις εντός του 2014, οι οποίες θα εστιαστούν στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που αφορούν:

(α) Ξενοδοχεία, εστιατόρια και διανομείς έτοιμου φαγητού κατά τους μήνες Μάιο-Ιούνιο,
(β) Βιομηχανίες τροφίμων και ποτών κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Νοέμβριο.

Η εν λόγω εκστρατεία κρίνεται ως ζωτικής σημασίας, αφού τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι τα γλιστρήματα, τα σκουντουφλήματα και οι πτώσεις στο ίδιο επίπεδο αποτελούν έναν από τους κυριότερους παράγοντες εργατικών ατυχημάτων σε όλους τους τομείς εργασιακής δραστηριότητας σε όλα τα κράτη-μέλη. Επισημαίνεται ότι πολλές φορές τα μέτρα για εξάλειψη ή, κατ’ ελάχιστον, μείωση των κινδύνων αυτών είναι εύκολο να εφαρμοστούν και δεν προϋποθέτουν ιδιαίτερο κόστος.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη διατήρηση καθαρών και συγυρισμένων χώρων εργασίας ελεύθερων από ακαθαρσίες και υγρά, την ύπαρξη κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού, την παροχή κατάλληλα συντηρημένων δαπέδων, την ύπαρξη χειρολισθήρων στα κλιμακοστάσια, την αποφυγή χρήσης καλωδίων σε διαδρόμους διακίνησης πεζών, τη χρήση κατάλληλων υποδημάτων από τους εργοδοτούμενους, την τοποθέτηση αντιολισθητικών δαπέδων σε ορισμένες εργασιακές δραστηριότητες, κ.ά.

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας σε σχέση με τα θέματα που φαίνονται στον Πίνακα του Συνημμένου 1. Σημειώνεται ότι θα ελέγχεται παράλληλα και η συμμόρφωση με τις διατάξεις της εν λόγω Νομοθεσίας για την αντιμετώπιση άλλων κινδύνων που πιθανώς να εντοπιστούν κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων. Για σκοπούς καλύτερης πληροφόρησης επισυνάπτεται επεξηγηματικό Σημείωμα ως Συνημμένο 2 των σημείων στα οποία θα επικεντρωθεί η εν λόγω εκστρατεία.

Σημειώνεται ότι το ΤΕΕ έχει ετοιμάσει ενημερωτική έκδοση για την Εκστρατεία, καθώς και σχετική αφίσα. Περαιτέρω, έχει εφοδιαστεί με σχετικό DVD που ετοιμάστηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Όλα τα πιο πάνω διατίθενται από τα Κεντρικά Γραφεία και τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τους αρμόδιους Λειτουργούς του ΤΕΕ στα τηλ. 22405668 / 22405676.