Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2013, θα διεξάγει ειδική εκστρατεία επιθεωρήσεων σε εργοτάξια μικρού μεγέθους, με βασικό στόχο τη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια αυτά.

Η φετινή εκστρατεία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που επήλθαν στην κατασκευαστική βιομηχανία λόγω της οικονομικής κρίσης. Επίσης, λήφθηκε υπόψη ο σημαντικός αριθμός των σοβαρών ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων που συνέβηκαν τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε εργοτάξια μικρού μεγέθους.

Επιμέρους στόχοι της εκστρατείας σε εργοτάξια μικρού μεγέθους είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις διατάξεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας, στις οποίες διαπιστώνονται παραβάσεις οι οποίες αποτελούν τη συνήθη αιτία πρόκλησης ατυχημάτων που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις πτώσεις από ύψος και την ηλεκτροπληξία. Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων θα δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία τόσο των εργαζομένων εντός των εργοταξίων όσο και άλλων προσώπων που ζουν, εργάζονται, βρίσκονται ή διακινούνται στους χώρους γύρω από τα εργοτάξια. Επίσης, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους και την ορθή χρήση τους.

Για σκοπούς πληροφόρησης επισυνάπτεται ως Παράρτημα κατάλογος των σημείων στα οποία θα επικεντρωθεί η εν λόγω φετινή εκστρατεία μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις.

Στα πλαίσια της εκστρατείας που διεξάχθηκε την αντίστοιχη χρονική περίοδο έγινε έλεγχος για να διαπιστωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας που ρυθμίζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και τους Συντονιστές για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση του έργου.

Κατά την περσινή εκστρατεία την αντίστοιχη περίοδο πραγματοποιήθηκαν 205 επιθεωρήσεις, από τις οποίες 17 αφορούσαν επιθεωρήσεις έργων στο στάδιο της μελέτης και 192 επιθεωρήσεις έργων στο στάδιο της εκτέλεσης.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της εκστρατείας του 2012 κατέδειξε τα ακόλουθα:

  • Οι κύριοι των έργων (ιδιοκτήτες) και οι μελετητές γνώριζαν ότι είχαν υποχρεώσεις για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία αλλά στην πλειονότητά τους αγνοούσαν την υποχρέωσή τους για τον ορισμό Συντονιστή για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά τη μελέτη του έργου. Επίσης, δεν γνώριζαν τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και το ρόλο του Συντονιστή. Στις πλείστες περιπτώσεις όπου ορίζονταν Συντονιστές αυτοί δεν εκτελούσαν τα κατάλληλα καθήκοντα που καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία και δεν εμπλέκονταν στην εκπόνηση της μελέτης στο βαθμό που θα έπρεπε.
  • Διαπιστώθηκε σύγχυση ρόλων και έλλειψη συνεργασίας, μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων συντελεστών στο στάδιο της μελέτης, σε ότι αφορά τη διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας.
  • Οι Συντονιστές κατά την εκτέλεση των έργων σε αρκετές περιπτώσεις ανάθεσαν την αναπροσαρμογή των ΣΑΥ, πριν από την έναρξη των εργασιών, σε αναρμόδια πρόσωπα που δεν είχαν πάντοτε επαρκείς γνώσεις και εμπειρία για τα κατασκευαστικά έργα και τις εργασίες των εργοταξίων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μη γίνεται ορθή ανάπτυξη, συμπλήρωση και αναπροσαρμογή των ΣΑΥ.
  • Όπου υπήρχαν Συντονιστές στο στάδιο της εκτέλεσης του έργου δεν εκτελούσαν αποτελεσματικά τις δραστηριότητές τους γιατί ήταν επιφορτισμένοι και με άλλα σημαντικά καθήκοντα.
  • Μεγάλος αριθμός των εκ των Προτέρων Γνωστοποιήσεων των Εργοταξίων, που διαβιβάστηκαν στο ΤΕΕ, δεν ήταν επαρκώς συμπληρωμένες ή περιείχαν λανθασμένες πληροφορίες / λανθασμένα στοιχεία.
  • Το ΣΑΥ δεν ενσωματώνεται στη μελέτη του έργου, δηλαδή στα κατασκευαστικά σχέδια και στις τεχνικές προδιαγραφές και δεν αποτελεί μέρος των εγγράφων της προσφοράς. Επίσης, στα έγγραφα αυτά δεν περιλαμβάνονται και όροι για τα θέματα ασφάλειας και υγείας, ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά την προσφοροδότηση. Η αναπροσαρμογή του ΣΑΥ καθώς και η εκτέλεση των άλλων καθηκόντων του Συντονιστή κατά την εκτέλεση δεν διασφαλίζεται μέσω των συμβολαίων ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου.

Το ΤΕΕ έχει εκδώσει πληθώρα σχετικών οδηγών και ενημερωτικών εντύπων που είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς και σε έντυπη μορφή από τα Κεντρικά και τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, στην ιστοσελίδα του Τμήματος είναι διαθέσιμη όλη η νομοθεσία που ρυθμίζει θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους Λειτουργούς Επιθεώρησης Εργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση onicolaidou@dli.mlsi.gov.cy ή/και στα τηλ. 22405614 / 22405676.