Στα πλαίσια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και της αυξημένης ανεργίας, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) θεωρεί πως η ελευθεροποίηση των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων αποτελεί σημαντικό μέτρο αντιμετώπισης των οικονομικο-κοινωνικών προβλημάτων, χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση στα δημόσια οικονομικά.

Συγκεκριμένα, η ΟΕΒ προτείνει όπως ελευθεροποιηθούν τα ωράρια των καταστημάτων κατά τρόπο που θα παρέχουν το δικαίωμα σε κάθε επιχειρηματία να επιλέγει το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος του, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό στις ημέρες και ώρες λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των αργιών, της Τετάρτης και της Κυριακής.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη ελευθεροποίηση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων δεν επηρεάζει τους όρους απασχόλησης των υπαλλήλων των καταστημάτων, καθότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας, καθορίζεται μέγιστος αριθμός ωρών που δύναται να εργάζονται (ημερησίως και εβδομαδιαίως) όπως επίσης και το ύψος της αμοιβής για υπερωριακή απασχόληση. Επομένως, η επέκταση της λειτουργίας των καταστημάτων θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει την αγορά και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Η ΟΕΒ θεωρεί τις πιο πάνω ρυθμίσεις ως σημαντικό μέτρο μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης που συνεχίζει να πλήττει την Κυπριακή οικονομία αλλά και την απασχόληση.

Συνεπώς, με την υιοθέτηση της ανωτέρω εισήγησης, εκτιμούμε ότι αφενός θα αρθούν οι περιοριστικές ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα και αφετέρου, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα συμβάλουν στην απάμβλυνση των επιπτώσεων που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση στην απασχόληση.