Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Εμπορίου, στα πλαίσια της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής της ΕΕ, έχουν πρόσφατα ξεκινήσει οι πιο κάτω εμπορικές διαπραγματεύσεις:

Α. Διαπραγματεύσεις για σύναψη διατλαντικής εμπορικής και επενδυτικής συμφωνίας (TTIP) μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ

Β. Διαπραγματεύσεις για σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου (FTA) μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας

Γ. Διαπραγματεύσεις για σύναψη σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκο

Δ. Διαπραγματεύσεις για σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου (FTA) μεταξύ της ΕΕ και της Ταϊλάνδης

Σκοπός των πιο πάνω διαπραγματεύσεων είναι η ανάπτυξη / διευκόλυνση του εμπορίου μεταξύ των μερών. Η συμφωνίες θα καλύψουν διάφορους τομείς που άπτονται του εμπορίου, όπως (μεταξύ άλλων) το εμπόριο προϊόντων, το εμπόριο υπηρεσιών, τις επενδύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις, την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και την επίλυση εμπορικών διαφορών.

Προκειμένου να διαμορφωθούν οι θέσεις της Κύπρου στις πιο πάνω διαπραγματεύσεις, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κρίνει σκόπιμο όπως δοθεί η ευκαιρία στον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου να υποβάλει απόψεις, αναφορικά με συγκεκριμένους εμπορικούς τομείς που ενδεχομένως να χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Συγκεκριμένα, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο όπως αποσταλούν στο Υπουργείο Εμπορίου, οι απόψεις από τις κυπριακές επιχειρήσεις για τα πιο κάτω:

Εμπόριο Προϊόντων

  1. Κυπριακά προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν (ή δύναται να παρουσιάσουν) σημαντικές εξαγωγικές προοπτικές στις ΗΠΑ / Ιαπωνία / Μαρόκο / Ταϊλάνδη και για τα οποία θα πρέπει να επιδιωχθεί η διευκόλυνση πρόσβασης στις αγορές των συγκεκριμένων χωρών (πχ. μείωση δασμών).
  2. Κυπριακά προϊόντα με σημαντική εγχώρια παραγωγή, για τα οποία υπάρχει (ή δύναται να υπάρξει) έντονος ανταγωνισμός από ίδια προϊόντα που εισάγονται από τις υπό εξέταση χώρες.
  3. Προϊόντα για τα οποία έχουν παρατηρηθεί προβλήματα κατά την εξαγωγή τους στις πιο πάνω χώρες (πχ. κατά την εκτελώνιση, απαγόρευση εξαγωγής, μη δασμολογικά εμπόδια). Παρακαλούμε όπως γίνει συγκεκριμένη περιγραφή του προβλήματος.

Εμπόριο Υπηρεσιών

  1. Τομείς υπηρεσιών στους οποίους υπάρχει (ή δύναται να υπάρξει) δυνατότητα δραστηριοποίησης των κυπριακών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στις ΗΠΑ / Ιαπωνία / Μαρόκο / Ταϊλάνδη. 
  2. Τυχόν προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει κυπριακές επιχειρήσεις, κατά την παροχή υπηρεσιών στις υπό εξέταση χώρες. 

Δημόσιες Συμβάσεις

  1. Τομείς δραστηριοποίησης, όπου κρίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα διεκδίκησης δημοσίων συμβάσεων στις ΗΠΑ / Ιαπωνία / Μαρόκο / Ταϊλάνδη, από κυπριακές επιχειρήσεις.
  2. Τυχόν προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει κυπριακές επιχειρήσεις, στις εν λόγω χώρες κατά την εμπλοκή τους σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Προκειμένου να διευκολυνθείτε, ο Κλάδος Εμπορικής Πολιτικής, Διμερών και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, έχει ετοιμάσει τις εκθέσεις που θα βρείτε πιο κάτω, οι οποίες σκιαγραφούν τις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ και της Κύπρου με τις υπό εξέταση χώρες. Οι εκθέσεις αποσκοπούν να λειτουργήσουν ως υποβοηθητικά εργαλεία. 

Τονίζεται ότι οι αναφορές που αφορούν στο εμπόριο υπηρεσιών είναι περιορισμένες στην έκθεση, κυρίως λόγω μη διαθεσιμότητας αναλυτικών στατιστικών οι οποίες να μπορούν να δημοσιευτούν. Το γεγονός αυτό ωστόσο, δεν θα πρέπει να υποβιβάσει τη σημασία που θα πρέπει να δοθεί στον εν λόγω τομέα, η σπουδαιότητα του οποίου είναι καθοριστική για την κυπριακή οικονομία.

Οι απαντήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο Υπουργείο Εμπορίου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2013 στην ηλεκτρονική διεύθυνση gtsiamettis@mcit.gov.cy.

Ανάλυση Εμπορικών Σχέσεων – Διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ

Ανάλυση Εμπορικών Σχέσεων – Διαπραγματεύσεις ΕΕ-Ιαπωνία

Ανάλυση Εμπορικών Σχέσεων – Διαπραγματεύσεις ΕΕ-Μαρόκο

Ανάλυση Εμπορικών Σχέσεων – Διαπραγματεύσεις ΕΕ-Ταϊλάνδη