Η Υπηρεσία Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προσκαλεί τις επιχειρήσεις, επιχειρηματικές οργανώσεις, καθώς και λοιπούς ενδιαφερόμενους, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, με θέμα “ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ”. Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, κ. Karel De Gucht.

Ο Επίτροπος Εμπορίου αναμένεται να προβεί σε μια σφαιρική ανάλυση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, όπως είναι οι διαπραγματεύσεις που διεξάγει η ΕΕ για σύναψη Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου, οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ντόχα (DDA) και οι πλειομερείς διαπραγματεύσεις για το εμπόριο υπηρεσιών (TiSA). Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στις Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις και τα ωφελήματα που προκύπτουν για αυτές. Μετά το πέρας της ομιλίας θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από το κοινό. Οι ομιλίες θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

Στόχος θα είναι, αφενός, η ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις και πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν τις κυπριακές επιχειρήσεις και, αφετέρου, η αύξηση του ενδιαφέροντος για τα θέματα αυτά και η εντονότερη εμπλοκή του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου.

Για δηλώσεις συμμετοχής, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις lkarkoti@mcit.gov.cy, aaristotelous@mcit.gov.cy ή στα τηλέφωνα: 22867118 / 22867229