Πληροφορείσθε ότι στην ιστοσελίδα www.tendersgate.com/en δημοσιεύονται Προσφορές (Δημόσιες και Ιδιωτικές) στην Ιορδανία.

Η ΟΕΒ πιστεύει ότι η άμεση ενημέρωση των Κυπρίων επιχειρηματιών για ευκαιρίες προσφοράς προϊόντων ή υπηρεσιών στο εξωτερικό κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις μας που αναζητούν ευκαιρίες δραστηριοποίησης κατά την παρούσα οικονομική κρίση που μαστίζει τον τόπο.