Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, οργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο «European Research Infrastructures (including e-infrastructures) in Horizon 2020». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2014 στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στη Λευκωσία.

Σκοπός της Εκδήλωσης είναι να ενημερωθεί η ερευνητική κοινότητα της Κύπρου για θέματα που αφορούν:

– Στο Πρόγραμμα Εργασίας και τις σχετικές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων της Δραστηριότητας «Υποδομές Έρευνας» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020

– Στο πώς οι υφιστάμενες Υποδομές Έρευνας στην Κύπρο μπορούν να συμμετέχουν αλλά και πως μπορούν να επωφεληθούν μέσω της πιθανής συμμετοχής, και

– Από πού μπορούν να λάβουν σχετική στήριξη οι ενδιαφερόμενοι.

Ομιλητές θα είναι ο Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαρία Θεοφιλάτου (Programme Officer, DG Research & Innovation, Unit B4) καθώς και το Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τη Δραστηριότητα «Υποδομές Έρευνας», κα Κωνσταντίνα Μακρή.

Επίσης, θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες που έχουν ήδη εντοπίσει την Πρόσκληση που τους ενδιαφέρει και έχουν ήδη ετοιμάσει προκαταρκτική πρόταση να συναντηθούν με την Εκπρόσωπο της ΕΕ και το Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για περαιτέρω συζήτηση της ιδέας τους και επίλυση αποριών. Όσοι ενδιαφέρονται σχετικά θα πρέπει να αποστείλουν το ενδιαφέρον τους καθώς και σχετικό προσχέδιο (σε μορφή pdf) στο Εθνικό Σημείο Επαφής κα Κωνσταντίνα Μακρή (cmakri@research.org.cy) όχι αργότερα από τις 24 Ιανουαρίου 2014.

Η εγγραφή στην Ενημερωτική Ημερίδα είναι δωρεάν. Βρείτε εδώ την Ημερήσια Διάταξη για εύκολη αναφορά.

Βρείτε εδώ τη Δήλωση Συμμετοχής

Συμπληρώστε το σχετικό έντυπο και το αποστείλετε το στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι την 24η Ιανουαρίου 2014 στο ΙΠΕ με τηλεομοιότυπο (22205001) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ipe4@research.org.cy).