Μέσα στο πλαίσιο εναρμόνισης με την Οδηγία των Υπηρεσιών, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει δημιουργήσει το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ Κύπρου), με σκοπό τη διευκόλυνση της εγκατάστασης επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών καθώς και τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά.

Σκοπός του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης Κύπρου είναι να αποτελέσει το μοναδικό θεσμικό συνομιλητή, διαδραματίζοντας συντονιστικό ρόλο μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των αρμοδίων αρχών, για τη συγκέντρωση όλων των συναφών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών και διατυπώσεων οι οποίες απαιτούνται για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκηση τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε μέσω της εγκατάστασης επιχείρησης είτε μέσω της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαδικτυακή πύλη ΕΚΕ Κύπρου, http://www.businessincyprus.gov.cy, εξυπηρετεί επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, εγκατεστημένους στην Κύπρο ή σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν τα επαγγελματικά τους σχέδια στον τομέα των υπηρεσιών στην Κύπρο. Η πύλη παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση αναφορικά με τις διαδικασίες και διατυπώσεις που απαιτούνται για την πρόσβαση και την άσκηση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία, ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων αιτήσεων, παρακολούθηση της προόδου των υποβαλλόμενων αιτήσεων και λήψη των αποφάσεων.

Οι διαδικασίες για πρόσβαση και άσκηση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών παρατίθενται κατά τομέα δραστηριότητας, με αλφαβητικό κατάλογο και διαμέσου εργαλείων αναζήτησης (βλέπε «Παροχή Υπηρεσιών στην Κύπρο»). Διαμέσου του προσωπικού χώρου, οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να υποβάλουν έντυπα αιτήσεων, να δουν τα υποβληθέντα έντυπα και να παρακολουθήσουν την πρόοδο της διαδικασίας που τους αφορά. Οδηγός της διαδικασίας βήμα με βήμα παρέχεται για βοήθημα κατά την υποβολή εντύπων αιτήσεων.