Ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου:

Τροποποίηση των Κοινών Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του Έφορου Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών αναφορικά με το άνοιγμα και τη λειτουργία τρεχούμενων λογαριασμών, τη δημιουργία Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών για εκδότες ακάλυπτων επιταγών και άλλα συναφή θέματα (Κοινές Οδηγίες). Λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από τον επιχειρηματικό κόσμο και μετά από συλλογή σχολίων από τις Τράπεζες έχουν μελετηθεί εναλλακτικά σενάρια για τον τρόπο επαναλειτουργίας του ΚΑΠ, αφού η συνεχιζόμενη αναστολή του αποτελεί ένα επιπλέον αποσταθεροποιητικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα και φερεγγυότητα των επιχειρήσεων υπό τις παρούσες συνθήκες.Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών ανακοινώνουν την επαναλειτουργία του ΚΑΠ από την 1η Σεπτεμβρίου 2013, ώστε να δοθεί χρονικό περιθώριο στους εκδότες επιταγών να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Ακάλυπτες επιταγές που έχουν εκδοθεί μετά την 1η Αυγούστου 2013 καταχωρούνται σύμφωνα με τις Κοινές Οδηγίες όπως ισχύουν.

Η καταχώριση προσώπων στο ΚΑΠ ενόψει των πρόσφατων εξελίξεων στο τραπεζικό σύστημα θα γίνεται στη βάση κριτηρίων και προϋποθέσεων με διαφοροποιημένη διαδικασία.

Η διαδικασία αυτή:

  • Λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα που προκύπτουν από τα περιοριστικά μέτρα, καθώς και τις πρόνοιες του Περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές Νόμου.
  • Αναγνωρίζει τα προβλήματα που προκύπτουν από τα μέτρα εξυγίανσης και αποβλέπει στη διάφανη, ίση και δίκαιη μεταχείριση ατόμων που θα κατέληγαν να καταχωρηθούν στο ΚΑΠ λόγω και μόνον των μέτρων εξυγίανσης και,
  • Απλοποιεί τη διαδικασία τακτοποίησης ακάλυπτων επιταγών και διαγραφής από το ΚΑΠ.

Βρείτε εδώ την Τροποποίηση των Κοινών Οδηγιών

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=11371