Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει τα πιο κάτω επιτόκια για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2014 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, ως αυτά ορίζονται στον Νόμο 123/(Ι) του 2012 με τίτλο «Νόμος που Προνοεί για την Καταπολέμηση των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές, καθώς και για συναφή θέματα»:

Επιτόκιο Αναφοράς: 0.15% όπως αυτό δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=1) και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (http://www.ecb.int/home/html/index.en.html).

Επιτόκιο για τον υπολογισμό του Νόμιμου τόκου υπερημερίας: 8,15%