Η διαφάνεια των κινδύνων, ο αποτελεσματικός έλεγχος και η ασφάλεια, παράγοντες ζωτικής σημασίας για την επιτυχή ανάπτυξη ακινήτων υπό το διεθνές πλαίσιο τραπεζικών κανονισμών Basel ΙΙΙ.

Η αποτελεσματική και έγκαιρη εποπτεία των κατασκευαστικών έργων ανάπτυξης είναι ουσιώδης για την προστασία των τραπεζικών συμφερόντων επιτοκίων και μειώνει σε μέγιστο βαθμό την πιθανότητα αποτυχίας του έργου, επισημαίνει το RICS σε μελέτη του με θέμα «Εποπτεία Κατασκευαστικών Εργων: ένα βασικό εργαλείο διαχείρισης κινδύνων για τις τράπεζες».

Σύμφωνα με το διεθνές βασικό πλαίσιο τραπεζικών κανονισμών Basel ΙΙΙ, η προσοχή τώρα εστιάζεται στην εφαρμογή των αναμενόμενων αλλαγών στις τραπεζικές πρακτικές η οποία περιλαμβάνει την πιθανή εισαγωγή πρόσθετων κεφαλαιακών επιβαρύνσεων για τους διαφόρους κινδύνους. Η επίδραση του πλαισίου της Basel III, η οποία ενισχύει την ποιότητα και την ποσότητα του κεφαλαίου και την κάλυψη του κινδύνου και εισάγει ορισμένες νέες απαιτήσεις, είναι ήδη αισθητή στην αύξηση του κόστους του κεφαλαίου για τους δανειολήπτες, με τις τράπεζες να είναι όλο και περισσότερο επιλεκτικές στα έργα που είναι πρόθυμες να χρηματοδοτήσουν.

Η μελέτη τονίζει ότι ο ανεπαρκής έλεγχος και η απουσία εποπτείας είναι οι πιθανότερες αιτίες της αποτυχίας ενός έργου η οποία μπορεί να αποφευχθεί με μια προληπτική στρατηγική διαχείρισης κινδύνων και εξάσκηση σωστής εποπτείας. Οι συντάκτες της μελέτης, το Built Environment Working Group (ομάδα μελέτης Επαγγελματιών για τον κατασκευαστικό τομέα) του RICS Ευρώπης, προτείνουν ότι η σαφής και περιεκτική επισήμανση των κινδύνων ενός κατασκευαστικού έργου ανάπτυξης καθώς και οι κατάλληλοι έλεγχοι και η πλήρης εποπτεία του έργου είναι θεμελιώδους σημασίας για την αποφυγή της αποτυχίας του και για την προστασία των συμφερόντων των τραπεζών.

Σύμφωνα με την μελέτη, ο εκ των προτέρων διορισμός προσοντούχου Επόπτη Έργου, μέλους του RICS, θα δύναται να επιτρέψει στις τράπεζες να διαχειρίζονται τους ενδεχόμενους κινδύνους με αντικειμενική προσέγγιση, με τον πρόωρο εντοπισμό και την παροχή συμβουλών για αποφυγή και αντιμετώπιση των  πιθανών κινδύνων, με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση της έκθεσης των τραπεζών στους εν λόγω κινδύνους και την αύξηση της πιθανότητας επιτυχημένης ολοκλήρωσης του έργου.

Μιλώντας για την μελέτη, ο John Atkins, MRICS, Πρόεδρος του Built Environment Working Group, του RICS Ευρώπης, δήλωσε σχετικά: «Περισσότερο από ποτέ, είναι σημαντικό να ενισχύσουμε το βαθμό ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος στην Ευρώπη. Με αυτή την μελέτη, θα θέλαμε να τονίσουμε την τεράστια σημασία της εξάσκησης σωστής παρακολούθησης και εποπτείας της ανάπτυξης των κατασκευαστικών έργων με αποτέλεσμα, την παροχή αυξημένης διαφάνειας στους ενδεχόμενους κινδύνους και την μείωση της πιθανότητας αποτυχίας του έργου. Τα μέλη του RICS που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα εξειδίκευσης μπορούν να προσφέρουν τις  συμβουλευτικές υπηρεσίες τους και να θεσπίσουν ένα  δυναμικό, στοχευμένο και συνεχή διάλογο με την τραπεζική κοινότητα για να εξηγήσουν την περίπλοκη φύση της διαδικασίας ανάπτυξης και των πολλών παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχή ολοκλήρωση της ανάπτυξης,  συμπεριλαμβανομένων και των ωφελημάτων της εργοδότησης Επόπτη Εργου».

Εκ μέρους του RICS Κύπρου, ο Χρήστος Μακρής, MRICS, δήλωσε σχετικά:  « Η σημασία της σωστής παρακολούθησης και εποπτείας έργων ανάπτυξης απο προσοντούχα μέλη του RICS είναι τεράστια και τα ωφέλη δε σημαντικά. Με τις σημερινές συνθήκες αγοράς, την αφύπνιση της οικονομικής κρίσης και την ευάλωτη εικόνα των τραπεζών, ο διορισμός προσοντούχων μελών του RICS, εκ μέρους των τραπεζικών οργανισμών, οι οποίοι θα αναλάβουν την Εποπτεία και Παρακολούθηση έργων ανάπτυξης που χρηματοδοτούν οι τράπεζες καθίσταται εξαιρετικά σημαντικός, ελαχιστοποιεί την πιθανότητα αποτυχίας του εργου και ταυτόχρονα την οικονομική έκθεση των τραπεζών και διασφαλίζει την μεθοδολογία έγκαιρης εκτίμησης και αντιμετώπισης κινδύνων.  Η επαγγελματική κατάρτιση και υποδομή των μελών του RICS στη διαχείρηση, διεύθυνση και εποπτεία έργων, στις συμβατικές σχέσεις των εμπλεκόμενων μερών και στον έγκαιρο εντοπισμό και επιτυχή αντιμετώπιση των διαφόρων κινδύνων που παρουσιάζονται στα έργα ανάπτυξης, καθιστούν τα μέλη του RICS ως τα πλέον κατάλληλα για την ανάληψη της εν λόγω σημαντικότατης υπηρεσίας Εποπτείας Εργου. Η εμπειρία της αγοράς ανάπτυξης ακινήτων  και τα σημερινά προβλήματα των τραπεζικών οργανισμών μας υποδεικνύουν ότι «there is no MANAGEMENT without successful MONITORING».