Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει αποφασίσει ότι για κατασκευαστικά συμβόλαια, για έργα των οποίων η μελέτη εκπονείται από τον εργοδότη ή από συμβούλους τους και των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι πέραν των €100.000, οι ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες θα ανατίθενται από την αναθετούσα αρχή με ξεχωριστή διαδικασία, υπό τη μορφή διορισμένων υπεργολαβιών, νοουμένου ότι η συγκεκριμένη σύμβαση υπεργολαβίας έχει εκτιμώμενη αξία πέραν των €10.000.