Ο Έφορος Εταιρειών για σκοπούς επικαιροποίησης του Μητρώου Εταιρειών και συγκεκριμένα εκκαθάρισής του από τις ανενεργείς εταιρείες προέβηκε σε ανακοινώσεις (ημερ. 27.05.2014 και 05.06.2014) με τις οποίες καλούσε όλες τις εταιρείες να υποβάλουν τις οφειλόμενες Ετήσιες Εκθέσεις τους μαζί με τις αντίστοιχες Οικονομικές Καταστάσεις μέχρι τις 30.06.2014.

Επειδή έχουν γίνει παραστάσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς για παράταση της πιο πάνω ημερομηνίας υποβολής, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 327 του περί Εταιρειών Νόμου, εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Εταιρειών μόνο μετά από την ακολουθούμενη διαδικασία της αποστολής πρώτης και δεύτερης επιστολής καθώς και σχετικής δημοσίευσης στην Επίσημη εφημερίδα, η οποία προβλέπει για περίοδο τριών μηνών. Τονίζεται δε, ότι η πιο πάνω διαδικασία διαγραφής εταιρείας από το Μητρώο μπορεί οποιαδήποτε στιγμή εντός της εν λόγω περιόδου να τερματιστεί με την ανταπόκριση της εταιρείας.

Με βάση τα πιο πάνω και δεδομένου των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων για την επικαιροποίηση του Μητρώου Εταιρειών οποιαδήποτε περαιτέρω παράταση θα δημιουργήσει πρόβλημα με τις μνημονιακές μας υποχρεώσεις ως χώρα. Εξάλλου, η ημερομηνία υποβολής των οφειλόμενων Ετήσιων Εκθέσεων και Οικονομικών Καταστάσεων συνάδει με την υποχρέωση των εταιρειών για υποβολή των πιο πάνω στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων.