Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, σε ανακοίνωσή του υπενθυμίζει ότι με βάση το Νόμο 89(Ι)/2015 που έχει δημοσιευτεί στις 19 Ιουνίου 2015, τις Οικονομικές Καταστάσεις εταιρείας θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύουν την ΗΕ32 για να γίνεται αυτή αποδεκτή από το Ταμείο του Τμήματος προς καταχώρηση.