Σημαντική αύξηση των κοινοτικών δαπανών υπέρ της ανάπτυξης και απασχόλησης, που φτάνει στο 29,5% σε σχέση με το 2014, προβλέπει το σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2015, που υιοθέτησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, το σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει για το 2015 αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 145,6 δισ. ευρώ και πληρωμές της τάξης των 142,1 δισ. ευρώ ή 1,02% του ΑΕΠ της ΕΕ.

Όπως αναφέρεται, το μεγαλύτερο μέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων αφορά μελλοντικά σχέδια ενίσχυσης της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ το 40% περίπου των πληρωμών αφορά χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ σχέδια της δημοσιονομικής περιόδου 2007-2013.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων εστιάζουν στα νέα προγράμματα (ΠΔΠ 2014-2020) και σχεδόν το 60% του προτεινόμενου ποσού διατίθεται για προγράμματα που στηρίζουν τους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, της νεολαίας και των επιχειρήσεων.

Η μερίδα του λέοντος των πιστώσεων πληρωμών διατίθεται για τομείς που τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και την απασχόληση (+29,5% σε σύγκριση με το 2014), όπως η έρευνα (Ορίζοντας 2020), τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, οι μεταφορές και οι τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών (Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη») ή η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων.

Άλλοι τομείς στους οποίους παρατηρείται αύξηση των πληρωμών είναι το άσυλο, η μετανάστευση και το Ταμείο Ένταξης (+140%) και η προστασία της υγείας και των καταναλωτών (+20%).

Το λειτουργικό κόστος της ΕΕ παραμένει σταθερό, περίπου στο 4,8% του συνολικού προϋπολογισμού. Η αύξησή του (+1,6%) βρίσκεται περίπου στο επίπεδο του αναμενόμενου πληθωρισμού και, ως εκ τούτου, δεν αυξάνεται σε πραγματικές τιμές.

Στο σχέδιο προϋπολογισμού ενσωματώνεται επίσης η τρίτη μείωση του προσωπικού της ΕΕ κατά 1% σε διάστημα τριών ετών.

Τα επόμενα βήματα είναι η έγκρισή του από το Συμβούλιο (κράτη μέλη) με την έκδοση σχετικής κοινής θέσης, και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια ακολουθεί περίοδος συνδιαλλαγής 21 ημερών εντός της οποίας το Συμβούλιο και του Κοινοβούλιο πρέπει να καταλήξουν σε συμβιβασμό. Η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών του έτους.

Οπως επισήμανε ο Επίτροπος Προϋπολογισμού Γιάνους Λεβαντόφσκι το σχέδιο προϋπολογισμού 2015 ανέρχεται στο 1% του συνδυασμένου ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος όλων των κρατών μελών και λαμβάνει υπόψη σημαντικά σημερινά και μελλοντικά ζητήματα, όπως η ουκρανική κρίση ή η ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ.

Σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού, οι πληρωμές για την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση καθορίζονται σε 15,582 δισ. ευρώ (+29,5%), για την οικονομική και κοινωνική συνοχή σε 51,601 δισ. ευρώ (-5,0%), για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς σε 43,897 δισ. ευρώ (+0,3%), για την ανάπτυξη της υπαίθρου, το περιβάλλον και την αλιεία σε 13,010 δισ. ευρώ (+0,2%), για τη μετανάστευση, το άσυλο και την ιθαγένεια σε 1,881 δισ. ευρώ (+12,2%), για την εξωτερική πολιτική σε 7,327 δισ. ευρώ (+7,1%) και για τη διοίκηση σε 8,612 δισ. Ευρώ (+2,0%).